בתגובה להצעת הרפורמה בבטיחות: הקבלנים דורשים לחדד את אחריות העובדים הזוטרים

התאחדות בוני הארץ, המאגדת את חברות הבנייה, קוראת למשרד העבודה ולחדד את הגדרת האחריות של עובדים ומנהלים זוטרים באתרי הבנייה על שמירת הבטיחות ומניעת תאונות – כך עולה מעמדת ההתאחדות על הצעת המשרד לשינוי בתקנות הבטיחות, שהגיעה לידי 'דבר'. "הצעת מנהל הבטיחות בנושא הסדרת האחריות והסמכות לבטיחות באתרי בניה איננה שלמה, שכן היא 'עוצרת' במנהל העבודה ואיננה כוללת מנהלים ישירים ועובדים", נכתב, "עמדתה הכללית של ההתאחדות הינה שללא הטלה מפורשת ומפורטת של תחומי אחריות וסמכות למנהלים ישירים, לקבלני משנה ולעובדים בקצה, לא תושלם המלאכה והשינוי המתבקש לא יושג במלואו".

עמדת ההתאחדות הוגשה בעקבות מסמך לבחינת השפעות רגולציה (RIA) שפרסם המשרד באוקטובר השנה, במטרה לשנות את התקנה המרכזית המסדירה היום את תחום הבטיחות באתרי הבניה, שלא שונתה מאז שנת 1988. התקנות החדשות המוצעות מפרטות את האופן בו צריכות עבודות הבנייה להתבצע ומגדירות את האחריות לבטיחות של כלל בעלי התפקידים באתר הבנייה: החל מבעלי התפקיד האחראים להבטחת שלום העובדים המועסקים בהן וכלה בקביעת דרישות טכניות לאופן ביצוען.

התקנות המוצעות מגדירות את אחריות היזם בפרויקט לתכנון הבטיחות באתר, להקצאת משאבים לבטיחות ולמעקב אחר ניצולם, ולמינוי פיקוח מטעם היזם שיהיה אחראי לוודא שהעבודה מתבצעת באופן בטוח. עוד מגדיר הדו"ח את אחריות הקבלן המבצע באתר לדווח למזמין העבודה אודות אירועי בטיחות באתר, ואודות פערי בטיחות שהוא נדרש לגביהם למענה. מנהלי האתרים מטעם הקבלן המבצע יוגדרו כאחראים להובלת סקרי סיכונים, וכאמונים על היבטי בטיחות שונים כגון סגירת האתר לאנשים שאינם מורשים. עוד יוגדרו תנאי סף למינוי מנהלי אתר, שיחויבו להיות בעלי השכלה של מהנדס או הנדסאי. בתקנות מוגדרים גם תפקידיהם של מהנדס ביצוע, האמון על ביצוע עבודות השלד תוך התאמת הלו"ז, הטכנולוגיה והחומרים לשמירה על בטיחות העובדים. בנוסף מוגדר תפקידו של ממונה הבטיחות, הנדרש לבצע ביקורות תכופות ולתקפן.

בהתאחדות בוני הארץ הגיבו לתקנות בדרישה לחדד את האחריות של העובד שנמצא בתחתית ההיררכיה – "חובת הזהירות מוטלת מדרך הטבע, בראש ובראשונה על האדם המבצע פעולה, כלומר על העובד בקצה (הדגשה במקור)" מוסבר. "על הרגולציה לבטא את הרעיון הזה בין היתר באמצעות:  מתן סמכות לעובד לא לבצע עבודה הנתפסת בעיניו כעבודה מסכנת חיים ותחת זאת, להודיע למנהלו הישיר אודות חששותיו; הטלת אחריות על העובד לנקוט בכל הצעדים המקצועיים הדרושים לביצוע בטוח של עבודתו; הטלת אחריות על העובד לא לבצע עבודה ואם החלה, להפסיקה, בכל מקרה של ספק ביחס לנדרש ממנו על מנת לבצע את עבודתו בדרך בטוחה; הטלת אחריות על העובד לא לבצע עבודה בכל מקרה של ספק ביחס למצבו הבריאותי או המנטלי. הגדרה מקיפה של דרישות הכשירות המקצועית של עובד בניה ושל דרכי ההשגה של כשירות זו". לצד זאת, מדגישה ההתאחדות כי  "חובת הזהירות המוגברת מוטלת בראש ובראשונה על המנהל הישיר של העובד, הנמצא אתו בשטח".

יצוין כי במשרד העבודה דווקא התייחסו לסוגיית אחריות העובדים הזוטרים יותר בטיוטת הרפורמה. בין היתר, הזכירו מחקר של המוסד לבטיחות וגיהות ואוניברסיטת חיפה, שפורסם ביולי השנה, שהעלה כי כשליש מהעובדים באתרי הבניה דיווחו כי אילצו אותם לעבוד בניגוד לכללי הבטיחות.. עוד העיד המחקר כי רק 13% מהפועלים ציינו שבאתר נמצא ציוד מגן מתאים עבורם. במשרד הדגישו כי אין בידיהם אינדיקציה חד משמעית המעידה על התעלמות מתקנות הבטיחות, באתרי בניה בהם מספקים אמצעי בטיחות כנדרש ומקפידים על תרבות בטיחות הולמת ובכללה הרחקה של עובדים הפועלים בניגוד להנחיות.

עוד חידדו במשרד כי פקודת הבטיחות בעבודה קובעת כבר כיום כי "עובד לא יעשה במזיד ובלי סיבה סבירה דבר העלול לסכן את עצמו או את זולתו…עובד לא יפגע ולא ישתמש לרעה במזיד בכל אמצעי, התקן, נוחות או דבר אחר שסופקו או הותקנו לפי פקודה זו להבטחת בריאותם, בטיחותם או רווחתם של העובדים… סופק או הותקן לשימושו של עובד, לפי פקודה זו, אמצעי או התקן להבטחת בריאותו או בטיחותו, חובה עליו להשתמש בהם".

מרבית העובדים באתרי הבניה, ובייחוד העובדים הזוטרים המועסקים בעבודות הפיזיות, מגיעים ברובם מאוכלוסיות מוחלשות: ערבים אזרחי ישראל, עובדים פלסטינים ומהגרי עבודה. עובדים אלו המצויים לא אחת במצוקה כלכלית, עשויים להתקשות ולעמוד על זכויותיהם בכלל – ועל זכויותיהם בכל האמור לבטיחות בפרט. ב'דבר' דיווחנו מספר פעמים על עובדים שפוטרו כיוון שהתעקשו שלא לבצע עבודה בניגוד להוראות הבטיחות, ולאחרונה – אף על עובדים שספגו אלימות בשל כך.

בהסתדרות דורשים להגדיר את אחריות היזם והקבלן

בהסתדרות ובהתאחדות בוני הארץ הקימו לאחרונה מטה בטיחות משותף לענף הבניה, אולם באשר לרפורמה המדוברת, הציגו הגופים עמדות נפרדות. חשוב לציין כי העמדות שהציגו ההסתדרות והתאחדות בוני הארץ משקפות תמימות דעים באשר לצורך לתקן את האנומליה שנוצרה, המטילה את מלוא אחריות לבטיחות באתרי הבניה על כתפיהם של מנהלי העבודה בלבד, לצד תפקידם המרכזי בקידום עבודות הבניה עצמן. הארגונים שניהם תמימי דעים, כי יש לקבוע גם את האחריות המוטלת על קבלני המשנה המתחלפים באתרי הבניה.

עם זאת, בניגוד להתאחדות בוני הארץ, תגובת ההסתדרות לרפורמה המוצעת ציינה דווקא כי אחריות נושאי התפקידים הבכירים בחברות היזמיות ובקרב קבלני הביצוע, אינה מחודדת דיה בהצעת משרד העבודה והרווחה.

כך,  למשל, על פי הטיוטה שהציג משרד העבודה, תוטל על היזם בפרויקט האחריות לתקצוב מספיק של היבטי הבטיחות באתר, וחובה למינוי פיקוח מטעמו על הבטיחות באתר – אולם לא נקבעו אמות מידה לתקצוב, לא נקבעה ההכשרה של הפיקוח מטעם המבצע, התדירות שלה, ואף לא אחריותו של היזם לפעול ביחס לדיווחים שיקבל מאת הקבלן המבצע.

אחריותו של הקבלן המבצע אף היא אינה מוסדרת עד תומה בדו"ח, זאת על אף שבפועל הוא הגורם האחראי על התקשרות עם קבלני המשנה, הזמנת חומרי הבניה, הציוד ואיכותם (לרבות פיגומים). בהסתדרות הזהירו כי המצב בפועל כיום הוא, שהחברות הקבלניות 'מעבירות' את מרבית האחריות למנהל העבודה – והוסיפו כי יש לקבוע באילו נסיבות יישא הקבלן באחריות קונקרטית.

עוד חידדו בהסתדרות כי יש להגדיר פרמטרים חדשים למסוכנות אתר בניה, באשר לחובת מינוי ממונה בטיחות, תדירות ביקוריו, ומי הגורם האחראי לתיקון הליקויים עליהם הוא מדווח. כמו כן הדגישו כי העובדה שמדרג האחריות באתרי הבניה המוצע על ידי משרד העבודה אינו כולל התייחסות לאחריות להקמה, תחזוקה, ושימוש בטוח בעגורני צריח, עשויה להיווצר סכנת "נפילה בין הכיסאות" של גורם סיכון מהותי זה.

הסכם הבטיחות אשר נחתם בין ההסתדרות, התאחדות בוני הארץ ומשרדי הממשלה ביולי 2018, קובע כי יש לתקן את מדרג האחריות באתרי הבניה, כך שיכלול בין היתר גם את מזמיני עבודות הבניה (אחריות היזמים).

נזכיר כי בנובמבר 2018, נחתם הסכם בין ההסתדרות והתאחדות בוני הארץ, על פיו ניתן יהיה לקנוס עובד אשר סירב לעשות שימוש באמצעי בטיחות שסופקו לו, באמצעות ועדה פריטטית של ההסתדרות וההתאחדות. עם זאת, הסכם זה חל רק על העובדים המועסקים ישירות על ידי החברות החברות בהתאחדות בוני הארץ, ולפיכך אינו חל על רבים מעובדי קבלני המשנה באתרי הבניה.

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר