מבקר המדינה: הרשויות המקומיות מתרשלות בפיקוח על הבריכות הציבוריות

מבקר המדינה יוסף שפירא מצא ליקויים רבים, חלקם חמורים עד כדי סיכון הציבור, במצבן של בריכות השחייה הציבוריות ברשויות המקומיות. בחום הישראלי, בוודאי בפתחו של החופש הגדול, בילוי בברכה הוא פעילות פופולרית מאוד, אך על פי המבקר, נראה כי אין מי שאחראי על כך שהבילוי לא יסתיים בתאונה קשה ואף במוות.

הממצאים המטרידים של המבקר הם חלק מדו"ח הביקורת השנתי העוסק בשלטון המקומי שפרסם המבקר בשני האחרון – אחד משלושת הדו"חות האחרונים שפרסם במסגרת תפקידו. במסגרת הביקורת נבדקו בקיץ שעבר 15 בריכות שחייה ציבוריות בשש רשויות מקומיות – אשקלון, לוד, קריית ביאליק, קריית טבעון, והמועצות האזוריות מגידו ועמק המעיינות. בכל אחת מ-15 הבריכות שנבדקו נמצאו ליקויי בטיחות, חלקם חמורים ומסכנים חיים. על פי המבקר, חלק מהרשויות אפשרו להפעיל בריכות שחייה בלא רישיון עסק כלל, וכל שש הרשויות המקומיות שנבדקו אינן מפקחות על ההפעלה השוטפת של הבריכות שבתחומן כנדרש.

בריכות השחייה עלולות, במהותן, להיות מקום מסוכן מעצם השילוב של מים, חשמל וחומרים מסוכנים. ואכן בשנים האחרונות, וביתר שאת מתחילת הקיץ הנוכחי, התרבו מקרי האסון בהן: מנתונים שפרסם מגן דוד אדום על מקרי הטביעה שאירעו בעונות הרחצה בשנים 2016 עד 2018 עולה כי 17%-10% מהמקרים התרחשו בבריכות ציבוריות.

ליקויי בטיחות, פיקוח לקוי והיעדר רישיון עסק

בכל 15 בריכות השחייה שנבדקו נמצאו ליקויי בטיחות רבים, חלקם אף חמורים, בתחומים האלה: בטיחות כללית, חשמל, כיבוי אש, טיפול בחומרים מסוכנים, עזרה ראשונה ונגישות. בכל הרשויות המקומיות שנבדקו לא בוצע פיקוח על הפעלת בריכות השחייה הציבוריות שבתחומן על ידי פקחי בריכות שחייה שהוסמכו לכך כנדרש. בכל הרשויות המקומיות שנבדקו, ראשי הרשויות המקומיות לא מינו פקחי בריכות שחייה כלל, בניגוד למתחייב בתקנות הבטיחות.

בחלק מאתרי בריכות השחייה בעיריות אשקלון ולוד והמועצות האזוריות מגידו ועמק המעיינות הוצבו מתקני משחקים וספורט. המתקנים לא טופלו כנדרש בחוק ובתקנות הבטיחות, והם שימשו את קהל המתרחצים בבריכת השחייה אף על פי שלא נקבעו נהלים להפעלתם ולתחזוקתם. כך למשל, עיריית לוד איפשרה להציב באתר בריכת השחייה שבבעלותה קפצת (טרמפולינה) שהיא מתקן מסוכן, מבלי שנבדקה בטיחות השימוש בה ומבלי שהתקיימו התנאים המינימליים להבטחת שלומם של המשתמשים בה.

קרית טבעון: בריכה ללא מציל

כשהגיע צוות הביקורת לבריכת השחייה חנה סנש שבבעלות המועצה המקומית קריית טבעון לא נכח באתר מציל, אף על פי שבאותה העת שהו ילדים בבריכת השחייה המרכזית ופעוטות בבריכת הפעוטות. בריכת חנה סנש, שלא כמו שתי הבריכות האחרות שבבעלות המועצה שמפעיל אותן יזם חיצוני – נחזתה בזמן הביקורת במצב תחזוקתי ירוד במיוחד. בעקבות הביקורת והפעלת בריכת השחייה חנה סנש ללא נוכחות מציל, ולאחר שהוער לראש המועצה דאז, הוצא מייד למתנ"ס טבעון צו סגירה מינהלי של האתר.

עוד נמצא כי המועצה אפשרה לבריכת חנה סנש לפעול משנת 2016 בלא רישיון עסק ובניגוד לתנאים שנקבעו להפעלתה; המועצה העניקה רישיון עסק למזנון שפעל בבריכת השחייה גלי טבעון שבבעלותה מבלי שקיבל אישור מגורמי כיבוי האש ולא פעלה נגד בעלי המזנון כאשר המקום הופעל שלא על פי תנאי רישיון העסק שהיא קבעה לו.

בנוסף, המועצה לא בחנה חלופות להפעלת בריכת חנה סנש והותירה את ניהולה והאחריות להפעלתה ולתחזוקתה בידי עמותת מתנ"ס טבעון בלא מכרז, בלא חוזה ושלא כדין. בשנים 2016 עד 2018 העבירה לה לצורך כך סכום של כ-2 מיליון שקלים.

הגברת הפיקוח ושינויי חקיקה

"נוכח הליקויים החמורים המוצגים בדוח זה, המצביעים על כך שהרשויות המקומיות, אשר מחויבות לפקח על הבריכות הציבוריות בתחומן אינן בהכרח עושות כן" כתב המבקר לסיכום, "על משרד הפנים לחדד את ההוראות ולהנחות את הרשויות המקומיות להקפיד על קיום הוראות הדין בכל הנוגע להפעלת בריכות השחייה הציבוריות בתחומן".

עוד המליץ כי משרד הפנים, מתוקף אחריותו הכוללת לפי חוק הסדרת מקומות הרחצה, ינחה את הרשויות המקומיות להקפיד לפעול בהתאם להוראות הבטיחות ולאכוף הוראות אלה על בריכות השחייה הציבוריות שבתחומן.

על פי המבקר, הגברת הפיקוח על ידי הרשויות המקומיות לצד הובלת שינוי חקיקה על ידי משרד הפנים והחלתן של תקנות הבטיחות והתברואה, בשינויים המתחייבים, גם על בריכות שחייה המשרתות ציבור רחב שלא חייבות ברישיון עסק, יקדמו את הבטחת שלום הציבור ובריאותו ויסייעו בהצלת חיים.​

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר