נוהל חדש יקל על נפגעות ונפגעי עבירה מינית במהלך ההליך המשפטי

נפגעות ונפגעי עבירה מינית יוכלו לתת את עדותן ברצף, בית המשפט יקצה להן מקום המתנה מופרד מהנאשם וידאג, במידת האפשר, כי המשפט יתנהל בפני הרכב מעורב של שופטים ושופטות. כך על פי נוהל שפרסמה נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות. הנוהל מבוסס על מסקנות ועדת ברלינר, שנועדה לבחון את הטיפול בנפגעות ונפגעי עבירה מינית לאורך ההליך המשפטי. 

מטרת הנוהל היא הסדרת נושא עדות נפגעי ונפגעות עבירות מין בבתי המשפט והוא כולל הוראות שונות שמטרתן להקל על מתן עדות בהליך הפלילי. כך למשל ימונה איש קשר בכל בית משפט לתחום עבירות המין, והוא יתאם ליווי של נפגעת העבירה על-ידי מאבטח משמר בתי המשפט מעת כניסתו להיכל המשפט ועד לעזיבתו הבטוחה.

נפגעת עבירה מינית תוכל להשתמש במערכת היוועדות חזותית זמינה ותקינה והיא גם תוכל לצפות במפשט בחדר נפרד בטלוויזיה במעגל סגור. ככל שנציג התביעה יבקש לערוך סיור הכנה לנפגע עבירת המין בבית המשפט, הוא יוכל לתאם את מועד הסיור מראש עם איש הקשר הנ"ל. 
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במשפט שבו מעיד נפגע עבירת מין ייקבע במידת האפשר ראשון מבין המשפטים הקבועים לאותו יום ועדותו תישמע ברציפות, גם אם היא תתארך מעבר ליום אחד, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם טובתו של הנפגע. עוד עוגנה בנוהל ההוראה כי ככלל, בהליך פלילי שנדון בבית המשפט המחוזי באישום הנוגע לביצוע עבירת מין, יהיה הרכב השופטים מעורב (שופטות ושופטים). 

נפגעת עבירה מינית תקבל מקום בו תוכל להמתין לעדוה תוך כדי הקפדה על הפרדה מהחשוד, הנאשם או הנידון – איש הקשר יקצה לתחום נפגעי העבירה בבית המשפט חדר או מקום המתנה מכבד ומוגן, שבו יוכלו נפגע העבירה, מקורביו או מלוויו להמתין עד לתחילת הדיון.

בית המשפט יפעל, ככל האפשר לקיים הליכים משפטיים בזמן סביר, ובכלל זה לסיים את שמיעת עדותו של נפגע עבירת מין במועד מוקדם ככל הניתן. זאת, תוך שמירה על זכויות הנאשם וקיום הליך הוגן. גם מתן פסק דין ייעשה במועד מוקדם ככל שניתן – בסמוך למועד סיום המשפט.  

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר