נעדרתם מהעבודה כי הילד חולה? אלו הזכויות שלכם

החורף מתאפיין בריבוי מחלות בקרב ילדים, שמאלצות הורים להיעדר מהעבודה. זה בדיוק הזמן להכיר את חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993, המסדיר את זכותם של עובדים להיעדר מהעבודה עקב מחלת ילדם.

החוק קובע כי עובד זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, עד שמונה ימי היעדרות בשנה עקב מחלת ילדו שמתחת לגיל 16. זאת בתנאי שבן זוגו של העובד עבד באותם ימי היעדרות כשכיר או כעצמאי. יודגש כי מדובר בימי היעדרות עבור כל ילדיו של העובד. כך למשל, בין אם לעובד שני ילדים ובין אם לעובד חמישה ילדים, הוא יהיה זכאי לשמונה ימי היעדרות בלבד על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו.

הורה יחיד? מגיע לך יותר! החוק קובע כי עובד שהוא הורה יחיד או הורה שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, עד 16 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילדו שמתחת לגיל 16. גם כאן ימי ההיעדרות הם עבור כל ילדיו של העובד.

ומה עם תשלום בגין ימי המחלה? בהיעדר הוראה מיטיבה אחרת בהסכם העבודה האישי של העובד או בהסכם העבודה הקיבוצי הענפי הרלוונטי, או בהיעדר נוהג מיטיב אחר אצל המעסיק, התשלום מבוצע בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976. כלומר, בעד יום המחלה הראשון העובד אינו זכאי לשכר. בעד יום המחלה השני והשלישי העובד זכאי למחצית השכר. בעד יום המחלה הרביעי ואילך העובד זכאי לשכר מלא.

מאוגדים? מגיע לכם יותר! ככלל, במקומות עבודה רבים בהם העובדים מאוגדים וחל הסכם קיבוצי, ימי המחלה משולמים החל מהיום הראשון ומכסת ימי המחלה גדולה יותר מהקבוע בחוק. יש לברר את הוראות ההסכם הקיבוצי הרלוונטי החל עליכם. ניתן לעשות זאת באמצעות פניה ל"מוקד לכל עובד" של ההסתדרות הכללית החדשה בטלפון 2383*.

מה קורה כאשר בני זוג חולקים ביניהם לסירוגין את ימי ההיעדרות עקב מחלת ילדם? לצורך חישוב דמי המחלה (תשלום השכר), ימי המחלה לא ייספרו לכל בן זוג בנפרד, אלא יספרו החל מהיום הראשון להיעדרות של בן הזוג הראשון. בכך החוק מאפשר לבני זוג לחלוק באחריות לטיפול בילדם החולה.

דוגמה: ילד שהיה חולה במשך יומיים. הוריו חילקו ביניהם את ימי היעדרות עקב מחלתו, כך שהורה אחד נעדר מעבודתו ביום הראשון והורה שני נעדר מעבודתו ביום השני. ההורה השני יהיה זכאי לתשלום בגובה מחצית השכר בגין ימי היעדרותו. זאת, אף שלמעשה זהו יום היעדרותו הראשון מהעבודה אשר אינו מזכה בשכר על פי חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976.

האם צריך להגיש אישורים כלשהם, ואם כן – אילו? יש להגיש למעסיק אישור רפואי על מחלת הילד וכן להגיש הצהרה בכתב חתומה על ידי העובד ובן זוגו בנוסח המצוי בתוספת לתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד).

עובד החולק את ימי ההיעדרות עקב מחלת ילדו עם בן זוגו, צריך לדווח במקום עבודתו על ימי ההיעדרות של בן זוגו. כמו כן עליו להגיש במקום עבודתו את ההצהרה שהגיש בן זוגו במקום העבודה שלו.

מחלה קשה של ילד: המחוקק הכיר בקושי של הורים לילדים במחלה קשה וקבע לגביהם כללים מיטיבים.  החוק קובע כי עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות, עקב מחלה קשה של ילדו, על חשבון ימי המחלה הצבורים לו. עובד שבן זוגו לא ניצל את זכאותו כאמור, או עובד שהוא חד הורי או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 110 ימים בשנה של היעדרות עקב מחלה קשה של ילדו.

'מחלה קשה' הוגדרה בחוק כמחלה ממארת, מחלה שנדרש לגביה טיפול קבוע בדיאליזה, או שנקבעה בצו על ידי שר הכלכלה והתעשייה.

*

דניאל שחבר-שלום היא עורכת דין בלשכה המשפטית של ההסתדרות 

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר