בהיריון? אחרי לידה? הכירו את זכויות האמהות והאבות

נוגה היא אם טרייה לתינוק בן חודש. עד למועד הלידה עבדה נוגה כפקידה במשרה מלאה. אבל כעת היא אינה מעוניינת לשוב לעבודתה מאחר שהשעות אינן מתאימות למסגרות החינוכיות של בנה הפעוט. בהתאם, היא פנתה אלינו בשאלה האם תוכל להתפטר ולקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי מיד בתום חופשת הלידה.

דיונים רבים מתנהלים בשנים האחרונות על הזכות לחופשת לידה והגברת האיזון בין צרכי המשפחה לצרכי העבודה, על שוויון הזמנויות מגדריות בין האב לאם, בין שתי אמהות או שני אבות, על זכותן של נשים להאריך את חופשת הלידה על מנת לשהות זמן נוסף עם הילד על מנת להקשר אליו ועוד. לא מדובר בדיון של מה בכך. בסופו של יום, צרכי הפרנסה גוברים על הרצון להאריך את חופשת הלידה.

בחלק מהמדינות המפותחות ניתנות לאם ולאב קצבאות קיום ומענקים נדיבים על מנת שיוכלו לקיים את משפחתם ברווחה כלכלית נטולת דאגות. בישראל, המצב שונה. זכויות נשים בהריון ולאחר לידה נתונים לפרשנות מצד מעסיקים ולהתנהלות לא פשוטה כלפי עובדות הנמצאות במצבים אלה. מעסיקים רבים מתרגמים זאת ל"הפסד לעסק" ובשל כך מנסים בדרכים שונות להצר את צעדיהם של האמהות והאבות וזאת למרות ההגנות הברורות שקבע החוק בעניינם.

במאמר זה נעסוק בזכויות האמהות והאבות בהיריון ולאחר לידה.

מענק לידה

מענק הלידה משולם ליולדת באופן חד פעמי עבור ההוצאות הראשונות שלאחר הלידה. ככלל, המענק משולם אוטומטית בתוך חודש מיום הלידה ומועבר לחשבון הבנק של היולדת. סכומי המענק נקבעים בהתאם למספר הילדים במשפחה. עבור הילד הראשון – 1,778 שקלים; עבור הילד השני – 800 שקלים; עבור הילד השלישי ואילך – 533 שקלים; עבור תאומים – 8,888 שקלים ועבור שלישיה – 13,332 שקלים.

זכאות לדמי לידה

דמי הלידה משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי כגמלה מחליפת שכר במטרה לפצות את היולדת על אובדן הכנסתה בפרק הזמן שבו אינה עובדת. שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה המשכורת של העובדת ועד לסכום מקסימלי של 1,481 שקלים ליום.

הזכאות לתשלום דמי לידה היא בהתאמה לתקופה שבה שילמה העובדת דמי ביטוח לאומי המכונה גם "תקופת אכשרה". כך, למשל, עובדת ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליציאתה לחל"ד, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחל"ד – זכאית ל-15 שבועות בתשלום. אך עובדת ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור שישה חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו לחל"ד, תהיה זכאית לשמונה שבועות בתשלום.

היולדת זכאית לחלוק את חופשת הלידה עם בן או בת זוגה החל מהשבוע השביעי לאחר הלידה, בכמה מצבים:

 • אם היולדת בוחרת לקצר את חופשת הלידה ובן או בת הזוג מחליף אותה.
 • אם בן או בת הזוג יוצא לחל"ד למשך שבוע במקביל לחופשת הלידה של היולדת.
 • במקרה של לידה מרובת עוברים.
 • כשהיולדת אינה מסוגלת לטפל בילד בשל נכות או מחלה.

בכל מקרה, התקופה המקסימלית שבעדה ישולמו דמי לידה לא תעלה על תקופת חופשת לידה שהייתה מגיעה ליולדת, אם לא היתה חולקת אותה עם בן או בת זוגה.

זכויות בעת חופשת לידה

עובדת שעבדה לפחות שנה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות (רק חלקה בתשלום). עובדת שעבדה פחות משנה אצל אותו מעסיק, זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות (שחלקה או כולה בתשלום). שבעה שבועות מתוך תקופת הלידה רשאית העובדת לקחת בטרם יום הלידה המשוער, ויתר השבועות היא רשאית לקחת לאחר הלידה.

הריון (צילום אילוסטרציה: Shutterstock)

חופשת אבהות – עובד שבת זוגו ילדה רשאי להיעדר מעבודתו מבלי לקבל את הסכמת המעסיק וזאת עד חמישה ימים לאחר הלידה. ימים אלה ינוכו מצבירת ימי החופשה והמחלה כך ששלושת הימים הראשונים ייחשבו כחופשה שנתית ושני הימים הבאים יחושבו כימי מחלה שעל כל אחד מהם יקבל האב דמי מחלה בשווי 50% מהשכר. בנוסף, רשאי האב לצאת לחופשת לידה בת שבוע במקביל ליולדת ובתנאי שהיולדת הסכימה לוותר על השבוע האחרון של דמי הלידה שהיתה זכאית להם על פי חוק. קרי – חופשת האב היא על חשבון ימי הזכאות של היולדת.

הארכת חופשת לידה

יולדת רשאית להאריך חופשת לידה ללא תשלום (חל"ת). משך החל"ת שרשאית היולדת לקחת הוא רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעסיק ולא יותר משנה מיום הלידה. אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום לאחר תומה. על העובדת להודיע למעסיק על כוונתה להמשיך / לצאת לחל"ת והוא מצידו אינו רשאי למנוע זאת.

כדאי לדעת! עבור החודשיים הראשונים לחל"ת חלה חובה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח עבור העובדת, לאחר מכן חובת תשלום דמי הביטוח חלה על העובדת. חשוב לציין, שחובת תשלום דמי ביטוח לאומי אינה חלה לגבי חודש שבמהלכו חזרה העובדת לעבודה ואפילו אם שבה רק ליום עבודה אחד.

התפטרות לאחר הלידה – פיצויי פיטורין ודמי אבטלה

עובדת שהתפטרה מעבודתה בתוך תשעה חודשים מהיום שילדה וזאת לצורך טיפול בילד, זכאית לפיצויי פיטורים מלאים בדין פיטורים, אם עבדה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה במשך שנה לפחות. בית המשפט קבע בהקשר זה, שעובדת עשויה להיות זכאית לפיצויים גם אם מצאה מקום עבודה אחר המאפשר לה שהות ממושכת יותר עם הילד.

ככלל, אשה שהתפטרה מעבודתה לפני הלידה או אחריה, יראו בה כמי שהפסיקה את עבודתה מרצונה, כלומר היא תהיה זכאית לדמי אבטלה רק לאחר תקופת אכשרה בת 90 ימים ממועד הפסקת עבודתה. עם זאת, עובדת לאחר לידה תהיה זכאית לדמי אבטלה ללא המתנה של 90 יום, אם התפטרה בשל הנסיבות המפורטות להלן:

 • נדרשה לעבוד שעות ארוכות וסורבה על ידי המעסיק לקצר את שעות עבודתה לצורך הטיפול בילד (יש להמציא אישור בכתב מהמעסיק).
 • נדרשה לעבוד בעבודה מפוצלת (יש להמציא אישור בכתב מהמעסיק).
 • מקום עבודתה רחוק כ-40 ק"מ מביתה או שהמרחק קצר יותר, אך משך הנסיעה או הסדרי התחבורה אינם תואמים את שעות הפעילות של המסגרות החינוכיות לגיל הרך.

בהגשת התביעה לדמי אבטלה, יש לצרף מכתב אישי המסביר את סיבת ההתפטרות (מהאפשרויות שצוינו לעיל) ולציין כי נעשתה פנייה למעסיק לשנות את המשרה בהתאם לצרכי העובדת וכן לצרף את אישור המעסיק אם סירב לבקשה.

חשוב לציין! מעסיק רשאי לפטר עובדת לאחר חופשת לידה ובטרם חלוף התקופה הקבוע בחוק (60 יום) בכפוף להיתר ממשרד הכלכלה ורק אם פיטוריה אינם קשורים לחופשת הלידה או להיעדרות בגינה, או שעסקו חדל לפעול (הפסקת פעילות שאינה זמנית) או שהמעסיק הוכרז כפושט רגל ואם הוא תאגיד – ניתן צו פירוק.

תקופת אבטלה

הזכאות לדמי אבטלה מותנית בין היתר בהתייצבות שבועית בלשכת התעסוקה ובזמינות ונכונות לעבוד בכל עבודה מתאימה שתוצע על ידי פקיד ההשמה בלשכה, שאם לא כן, ייחשב הדבר לסירוב וגמלת דמי אבטלה תישלל לאלתר תוך הפחתה של 30 ימים מימי הזכאות המרביים ודחיית הזכאות ב-90 יום.

"עבודה מתאימה" היא זו העונה על כל ארבעת התנאים שלהלן:

 • העבודה תואמת את המצב הבריאותי.
 • העבודה היא מסוג העבודה העיקרית בה עבדה בשלוש השנים שקדמו לתקופת האבטלה או עבודה התואמת את הכשרתה המקצועית ורמת השכלתה.
 • שכר העבודה המוצעת שווה לפחות לדמי אבטלה שהיו מגיעים לה אילו היתה זכאית להם.
 • העבודה המוצעת אינה מחייבת שינוי במקום המגורים וכשמדובר באם לילד עד גיל 7 – העבודה המוצעת נמצאת עד 40 ק"מ ממקום המגורים, אלא אם יש הסעות למקום העבודה והמשולמות על ידי המעסיק.

חוק הגרייס – הקפאת תשלומי משכנתא לאחר חופשת לידה

חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981 או בשמו "חוק הגרייס" שעבר לאחרונה בכנסת, יחייב את הבנקים להציע לנוטלי הלוואות לדיור (משכנתא) מסלול המאפשר לדחות את מועד פירעון הלוואת המשכנתא במקרים של אבטלה, אחרי לידה או מחלה בהם יש קושי לעמוד בהחזרי התשלומים. תקופת הדחייה לא תעלה על שלושה חודשים. יש לציין כי בקשה מעין זו ניתן להגיש לא יותר מפעם אחת בשנה ולא יותר משלוש פעמים במשך תקופת ההלוואה לדיור.

סל זכויות בהריון ולאחר לידה – משרד הבריאות

ישנן זכויות רבות להן זכאית אישה הרה ולאחר לידה וזאת ללא תשלום. מומלץ לקרוא על כך בעיון באתר משרד הבריאות.

**

רבקה היינמן היא עו"ד במחלקה המשפטית של עמותת "ידיד".

לקבלת סיוע בפנייה למעסיק ו/או תביעת זכויות או בכל נושא אחר הנוגע לזכויותיכם הכלכליות אתם מוזמנים להתקשר לקו החם של עמותת "ידיד" – 1-700-500-313 ואנחנו נשמח לסייע לכם.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website