ביקורת בהסתדרות על השינוי המוצע בתקנות הבטיחות: “האחריות נותרת על כתפיו של מנהל העבודה”

משרד העבודה פרסם רפורמה בתחום הבטיחות בענף הבנייה, והסתדרות עובדי הבניין והעץ מברכים על הצעד, אך דורשים שיפורים. דרישה מרכזית היא חידוד האחריות לבטיחות המוטלת על הגורמים השונים באתרי הבניה – תוך העברת חלק מנטל האחריות מכתפיהם של מנהלי העבודה לגורמים בכירים יותר בחברות הקבלניות והיזמיות. לצד זאת דורשת ההסתדרות כי תוגדר יותר בבירור גם האחריות המוטלת על קבלני המשנה באתרי הבניה, וההסמכה הנדרשת למילוי התפקידים השונים באתרי הבניה.

יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ, איציק מויאל, הגיב למסמך ה-RIA (הערכת השפעת רגולציה)  שגיבש משרד העבודה, לרפורמה בהגדרת התפקידים וחלוקת האחריות באתרי הבניה (תיקון לתקנות הבטיחות בעבודה). מויאל בירך את כוונת המשרד לתקן את תקנות הבטיחות בעבודה, אך ציין כי: "חלק מגורמי הסיכון המרכזיים לא קיבלו כל התייחסות, בעוד גורמי סיכון אחרים קיבלו התייחסות חלקית ומעין ‘הצהרת כוונות’ באשר לשינוי המוצע, ללא פירוט המאפשר לגבש עמדה".

כיום, מוטלת האחריות על בטיחות כלל העובדים באתרי הבניה, עובדי הקבלן המבצע כמו גם עובדי קבלני המשנה, על כתפיו של מנהל העבודה באתר בלבד (כשבאתרים גדולים הוא מסתייע כיום גם ב’עוזר בטיחות’ בעקבות החוק שחוקק בשנה שעברה). זאת, בשעה שמנהל העבודה עצמו נמדד על ידי מעסיקו הקבלן המבצע, בפרמטרים של מהירות ואיכות עבודות הבניה, שהן למעשה מרכז עבודתו.

יצחק מויאל יו"ר איגוד עובדי הבניין והעץ בכינוס ההסתדרות לקראת השביתה במשק 1 בנובמבר (צילום: אורן כהן דוברות ההסתדרות)

"מנהל העבודה מצוי כיום בעמדה בלתי אפשרית בה מוטלת עליו אחריות רחבה מאוד, בעוד סמכותו מוגבלת, וכתוצאה מכך גם יכולתו לשאת באחריות זו" כתב מויאל למנהל תחום בכיר בטיחות בעבודה רן כהן. הדו"ח שפרסם משרד העבודה באשר לשינויים המתוכננים בהגדרת התפקידים באתרי הבניה, אמנם מתייחס באופן כללי לאחריותם של היזם, הקבלן המבצע, מנהל הפרוייקט מנהל העבודה ואף מתכנן הבניה. עם זאת, ציין מויאל כי "בהיעדר שינוי מפורש בד"ח, נותרת האחריות על כתפיו של מנהל העבודה. הדוח לא מציע הצעות קונקרטיות להפחתת ולחלוקת נטל האחריות האנומלי המוטל כיום על כתפי מנהל העבודה. אמנם ניכרת בדוח הבנה שיש צורך בשינוי המצב הקיים ומוגדרים בדוח בעלי תפקידים חדשים, אך עדיין לא ברור מקריאת הדוח כיצד תיראה חלוקת האחריות החדשה. ללא הגדרה שכזו, יתקשה הדוח להשיג את המטרה לשמה נכתב, ובכל מקרה בלעדיה לא ניתן לגבש עמדה לגופו של עניין בסוגיה זו".

כך למשל, על פי הטיוטה שהציג משרד העבודה, תוטל על היזם בפרויקט האחריות לתקצוב מספיק של היבטי הבטיחות באתר, וחובה למינוי פיקוח מטעמו על הבטיחות באתר – אולם לא נקבעו אמות מידה לתקצוב, לא נקבעה ההכשרה של הפיקוח מטעם המבצע, התדירות שלה, ואף לא אחריותו של היזם לפעול ביחס לדיווחים שיקבל מאת הקבלן המבצע.

אחריותו של הקבלן המבצע אף היא אינה מוסדרת עד תומה בדו"ח, זאת על אף שבפועל הוא הגורם האחראי על התקשרות עם קבלני המשנה, הזמנת חומרי הבניה, הציוד ואיכותם (לרבות פיגומים). בהסתדרות הזהירו כי המצב בפועל כיום הוא, שהחברות הקבלניות ‘מעבירות’ את מרבית האחריות למנהל העבודה – והוסיפו כי יש לקבוע באילו נסיבות יישא הקבלן באחריות קונקרטית.

באשר למנהלי הפרויקט, הממונים על ידי הקבלן המבצע, נכתב בהצעת משרד העבודה כי  באחריותם "לפעול במקביל למנהל העבודה… כך שתיקבע חלוקת גזרות נכונה יותר שתאפשר למנהל העבודה למלא את תפקידו המוגדר בתקנות הבטיחות בעבודות בניה". אולם חלוקת גזרות זו – לא הוגדרה בפועל. כמו כן לא הוגדרו תנאי הסף למינוי לתפקיד זה.

סוגיה נוספת עליה הצביעה ההסתדרות, שאיננה מופיעה כיום בטיוטה שהציג משרד העבודה, היא הסדרת אחריותם של קבלני המשנה באתרי הבניה. "קבלני המשנה ועובדיהם מבצעים את רוב עבודות הבניה באתר ומהווים את החלק המשמעותי והניכר מהעובדים באתר; מרבית התאונות הקטלניות מתרחשות באתרי בניה בהם מעורבים קבלני משנה רבים והעבודות שמבצעים קבלני המשנה נוטות להיות עבודות בסיכון גבוה במיוחד" צוין. מנהלי העבודה אחראים לשלומם וביטחונם של עובדי קבלני המשנה באתר הבניה, זאת על אף שאינם מעורבים בבחירת קבלני המשנה, ושפעמים רבות עובדי קבלני המשנה ואף הקבלנים עצמם מתחלפים תדיר. סמכותם של מנהלי העבודה על עובדים אלו, שאינם מועסקים באותה החברה, מוגבלת. לעיתים קרובות, מציינים בהסתדרות, עבודת קבלני המשנה משורשרת מחברה לחברה, והעובדים המגיעים לאתר הבניה אף אינם עובדי הקבלן המקורי שנשכר.

ההסתדרות אף הוסיפה כי יש להגדיר פרמטרים חדשים למסוכנות אתר בניה, באשר לחובת מינוי ממונה בטיחות ותדירות ביקוריו, וכן מי הגורם האחראי לתיקון הליקויים. כיום הקריטריון למינוי מנהל עבודה הוא מספר העובדים באתר – אך זה משתנה תדיר בהתאם לקבלני המשנה והעבודות המבוצעות בו.

עוד הדגישו בהסתדרות כי העובדה שמדרג האחריות באתרי הבניה המוצע על ידי משרד העבודה אינו כולל התייחסות לאחריות להקמה, תחזוקה, ושימוש בטוח בעגורני צריח, עשויה להיווצר סכנת "נפילה בין הכיסאות" של גורם סיכון מהותי זה.

"תגובת ההסתדרות לדו"ח ה-RIA היא תגובה נכונה ומקצועית, והיא באה לאחר הרבה עבודה משותפת שלנו ועד מנהלי העבודה ביחד עם ההסתדרות" מסר לדבר אמנון שינדלר, יו"ר הוועד הארצי של מנהלי העבודה בבניה ותשתיות. "חייבים לעבוד בשיתוף עם משרד העבודה, וגופים נוספים, על מנת לשנות את חלוקת האחריות הצודקת בבטיחות לכל בעלי התפקידים באתר, בצורה מעמיקה, נכונה ומפורטת, רק כך נוכל לדאוג לשלומם ולבטיחותם של העובדים באתרים, ולהקטין בצורה משמעותית את תאונות העבודה. אנו חייבים להבין כי ניתן בעבודה קשה ומאומצת ביחד, לעשות ‘טיפול שורש’ מעמיק בענף, כדי שכולנו נחזור בשלום למשפחותינו בסוף יום העבודה".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website