גילוי האור, מול נרות החנוכה


האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (8)

הצטרפו עכשיו – וקבלו את העיתון היומי לתיבת המייל שלכם

שמו של החודש שמאיר לנו כעת הינו כסליו שעולה בגימטריה מאה פעמים כ"ו שהם כידוע עשר פעמים עשר, שמורים על שלמות עשר ספירות עם עשר ספירות פרטיות שלהן כפול שם הוי"ה ב"ה העולה למנין כ"ו.

סוד זה מלמדנו על הכוחות הפועלים בחודש זה והם התערותא דלתתא כלומר התעוררות בני האדם תושבי העולם התחתון הזה, שכל העולמות הצטמצמו אלא לכבודו, והבורא מצפה וממתין לראות הרצון שלנו מה הוא, ככתוב באבות "עשה רצונך כרצונו".

גם כאשר לומדים את יסודות תורת ח"ן, לומדים שכל האורות יורדים ומצטמצמים עד העולם הזה וכאן עוברים את האטמוספרה ונהפכים לכלים, וזהו סוד האויר שהינו נוטריקון אור יו"ד כלומר שהאורות העליונים נכנסים לזה העולם הם נטענים ביו"ד שהוא סוד האטום כמובא בספר יצירה: "חכמה בגימטריה גלם ויו"ד היא חכמה כידוע".

כעת מובן תהליך זה שהאורות העליונים מאין סוף ב"ה הולכים ומצמצמים עצמם עד שקופאים ונעשים לחומר וכעת הכל מצפים לראות מה יעשה מזה החומר, האם יישאר בקיפאונו או שמא יתעורר לדבק עצמו בשרשו בבורא שברא אותו.

כאשר נכנסים ללמוד תורת האר"י בעיון בשמונה שערים, אחד הנושאים היסודיים הינו תורת הנפש. התורה הגדולה הזו שמעמידה את האדם על דעתו שבלעדיה הוא נשאר בבחינת "איש בער לא ידע", זכינו לכלול אותה לפרטיה בתוכנית הלימודים של בית ספרנו C.T.A היות ולא יתכן שאדם ירפא את חברו מבלי שמבין את מהלכי הנפש של עצמו ושל חברו.

חיוב ידיעה זו מובא כבר בתורה "ורפא ירפא" וכן במשנה בנדרים ד’ משנה ד’ וברטנורא מפרש על המקום "לפי שחייב אדם לרפאות את חברו כשחלה שנאמר "והשבות לו" לרבות אבדת גופו ומצוה כעביד".

וכן מובא בשולחן ערוך סימן של"ו "דיני הרופא": "נתנה התורה רשות לרופא לרפאות ומצוה היא ובכלל פיקוח נפש הוא, ואם מונע עצמו הרי זה שופך דמים", וסוד ביאור מה שכתוב הטוב שברופאים לגיהנם מסביר הזהר הקדוש שמדובר ברופא הנותן סממנים כלומר תרופות במינון שיכול להרוג והוא בכלל שופך דמים, אולם מי שמתעסק ברפואת האדם השלמה שהינה רפואת הגוף ורפואת הנפש הרי זה בכלל מבורך שה’ ישתדל עליו בעולם הזה ובעולם הבא.

כפי שלומדים במבנה הנפש בתורת האר"י הקדוש כאמור, רואים שהנפש הבהמית היא החוליה שחולה וזאת משום שאליה מגיעים האורות והיא שצריך האדם להגביר מידותיו על פני תאוותיו. וזו תכלית ביאתנו לזה העולם, וזהו סוד חודש כסליו שנתעוררו הכהנים החשמונאים הקדושים להחזיר עטרה ליושנה ומצאו פח שמן קטן והדליקו המנורה ודלקה שמונה ימים.

אחד הרכיבים המורכבים ביותר בנפש החי הינו כח המתעורר אשר גורם לאדם להתעורר לכל מיני תאוות שבסופן הוא עלול לאבד את האור המחיה אותו כאדם, ולהתנהג בצורה הגוררת אחריה חילול ה’ נורא, בין במזיד בין בשוגג, והרפואה לחולי זה שהינו התגברות הרע הש"ד שבאדם עליו הנה פשוטה והיא הוספת האות יו"ד לש"ד ועולה שם שד"י שהוא ראשי תיבות שומר דלתות ישראל, ואותה היו"ד הינה חכמה קדומה כפי שהבאנו לעיל, רק שכעת חייב האדם להעלותה מן העפר ואינה ניתנת לו משמים וזה סוד התעוררות מלמטה וסוד התשובה להשיב הה"א אחרונה לשם הוי"ה ב"ה מכאן לכוחו של חודש כסליו מאה כ"ו, אל תקראי מאה אלא מה"א כ"ו עשה כפי שעשו החשמונאים ועלה אל בית המקדש הפרטי שלך והדלק בו את המנורה וראה רפואה לנפשך ולגופך כאחד.

גלוי וידוע שהאדם הינו שילוב מושלם בין חומר לרוח וזאת ניתן ללמוד מחכמת האותיות, רוח כלולה במילה חומר רק מ"ם יתרה וכידוע שאות מ"ם נכתבת בכתב אשורית כ"ף ולצידה וא"ו וזוהי כ"ו של כסליו.

מכאן אתה למד שבחודש כסליו מתגלה באדם שיא החומר מצד אחד וזהו החורף והקיפאון והקור והחשך ומצד שני מאיר בו אור נרות חנוכה שמעוררות בו את כוחות הרוח המרוממות ונושאת אותו למרום.

גם במעשה בראשית במהלך היום הראשון העולם עבר בירור דומה עד שכתוב ויבדל בין האור ובין החושך ולבסוף כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, והמילה אחד רומזת לנו על אחדות ואהבה שחייב האדם לגלות מתוכו בכדי להגיע לאיזון.

על אותו משקל של גילוי האורות הפנימיים שבתוכנו בחודש כסליו מלמדנו המלבי"ם על משלי שאדם יכול לעבוד על מידותיו רק כאשר הוא עומד בניסיון שגורם למידות הרעות שלו להתעוררות ושהן מתעוררות מתגלה עוד שכבה שמכסה אותו וצריכה בירור ותיקון והדרך לתקן את הלב רמוזה לנו במסכת פסחים שמתחילה במילים "אור לי"ד בודקים את החמץ לאור הנר" לאורו של איזה נר, נר של חנוכה שהדלקנו בכ"ה בכסליו לברר אור מן החושך ואם נעשה הבירור היטב כעת נזכה לביעור חמץ כהלכה מכל החורים והסדקים אך אם חלילה וחס כעת שקר אפל וחשוך לא נדליק הנר, בערב פסח לא יהיה אור נר חנוכה.

מתוך המאמר הזה אנו חייבים ללמוד ולהבין שהאדם השלם הינו האדם שחי ויחיה לדורות ואילו האדם מנסה להחביא את האור או את החושך שבו לא יכול באמת להתקיים משום ששניהם כוחו של הבורא ורצונו.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website