האם המעסיק יכול לתת לך הלוואה, ובאילו תנאים?

לפי היהדות, מצווה גדולה היא לתת הלוואה אבל אסור לקחת עליה ריבית (ובשפת התורה: נשך). אולם, ברבות השנים וחלוף הדורות, נקבע חריג לכלל המכונה "היתר עסקה". כלומר, מתן הלוואות עם ריבית בצורה של הסכם הלוואה שהוא למעשה עסקה בין שותפים: מותר לאנשים לעשות ביניהם שותפות, שבמסגרתה שותף אחד נותן את הכסף, והשותף השני עושה עסקים עם הכסף למטרת רווח, והם מתחלקים ברווחים ובהפסדים באופן הוגן.

לא רק בנקים וחברות כרטיסי אשראי רשאים להעניק הלוואות במשק אלא גם מעסיקים לעובדיהם השכירים ואולם, בכמה תנאים וסייגים.

בהלוואה של עובד ממעסיקו יש נוחות שכן היא מאפשרת ריבית נמוכה או בכלל ללא ריבית. ההלוואה מוחזרת על ידי העובד כניכוי מתלוש המשכורת שלו ולצד פריסת תשלומים נוחים.

מה החוק אומר?
לפי סעיף 25(א)6 לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958 לא ניתן לנכות יותר מרבע משכרו החודשי של העובד בגין חוב של העובד למעסיקו. כלומר, גובה ההחזר החודשי של ההלוואה לא יכול להיות יותר גבוה מרבע משכורת. עוד דורש החוק כי התחייבות של עובד בעניין חוב (הלוואה) צריכה להיות בכתב.

האם מעסיק חייב להעניק הלוואה לעובד שלו?
לא. מתן הלוואה לעובד, אם בכלל, נתונה לשיקול דעתו של המעסיק בלבד לרבות תנאי ההלוואה (בכפוף לאמור בחוק כמובן).

האם משלמים מס הכנסה על הלוואה?
כן, הלוואה היא הכנסה מעבודה לפי דיני המס בישראל ולכן היא חייבת במס.

מה קורה במקרה של סיום עבודה?
במקרה בו עובד חייב כסף למעסיקו על סמך הלוואה שקיבל ממנו, והעובד חדל לעבוד לפני הגיע זמן פרעונה של ההלוואה, רשאי המעסיק לנכות את יתרת ההלוואה מיתרת משכורתו האחרונה המגיעה לעובד וזאת בהתאם להוראות סעיף 25ב לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958.

במקרה של פיטורים רשאי המעסיק לנכות מפיצויי הפיטורים את גובה החוב (ההלוואה) במקרים כדלקמן:

כאשר מדובר בפיצויי פיטורים שלא הופקדו מראש במסגרת קופת גמל רשאי המעסיק לקזז את גובה יתרת ההלוואה וזאת בהתאם להוראות סעיף 20(ב) לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958.

לגבי מצב בו כספי הפיטורים כבר הופקדו בקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים אזי עולה כי לא ניתן לקזז את סכום ההלוואה מכספים אלה שכן הם "משוריינים" לעובד. בענין זה נציין כי העניין טרם הוכרע בפסיקה בצורה ברורה ואולם נקודת המוצא היא כי לא ניתן לקזז כל חוב מכספים אלה.

 אז למה חשוב לשים לב אם רוצים לקחת הלוואה מהמעסיק?
חשוב – לנסח הסכם הלוואה מפורט לרבות, גובה ההלוואה ואופן החזרתה לרבות תשלומים, גובה הריבית (במקרה בו מדובר בהחזר הלוואה עם ריבית) ומה קורה במקרה של סיום ההעסקה.

חשוב – להימנע מליטול הלוואות שלא לצורך אמיתי ודחוף.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website