האם המעסיק רשאי לשלוח מועמדת לעבודה למבחני התאמה במכון מיון?

מבחני מיון לתפקיד אינם דבר חדש. התנ"ך יודע לספר על מבחני מיון מתוחכמים למדי שנערכים לתפקידים שונים, בין היתר, מבחן הגחלים שמוגשים למשה כדי לבחון את מידת חוכמתו, המבחנים המתוחכמים שעורכת מלכת שבא לשלמה המלך (גם במקרה זה – כדי לבחון את מידת חוכמתו), וכמובן – מבחן השתייה שעורך גדעון ללוחמיו. מבחני המיון לעבודה אולי פחות ציוריים, אבל תפקידם דומה, לוודא התאמה לתפקיד טרם קבלה.

מעסיקות רבות נעזרות במכוני מיון חיצוניים כאמצעי לבחינת מועמדים פוטנציאלים לעבודה, בין אם זה מועמד לתפקיד מפכ"ל, ובין אם זה נציג שירות בחברת מכירות או מהנדסת. בהליך המיון וההתאמה המועמדים לעבודה משתתפים בראיון אישי ועונים על שאלות שונות, חלקן מאוד אישיות, ולעתים גם מתבקשים לעמוד במבחני כשירות והתאמה שונים לרבות בחינת אישיות ושיחה עם פסיכולוגים. בשים לב למורכבות הנושא ולרגישותו, משרד המשפטים אף הוציא הנחיות בנוגע לאופן עבודת מכוני המיון והמעסיקים ביחס למועמדים לעבודה והמידע האישי הנאסף לגביהם.

האם אני חייבת ללכת למבחני התאמה?
בשל פערי הכוחות המובנים בין המעסיק לבין המועמד לעבודה – גם מועמד/ה למפכ"לות – למעשה אין למועמד ברירה אלה לגשת למבחני המיון. ואולם, בתי המשפט קבעו כי המבחנים/מבדקים שהמועמד נשלח אליהם צריכים להיות תואמים לתפקיד ולדרישות המשרה.

האם מכון המיון יכול לעשות שימוש במידע אודותיי?
מכון המיון הוא זרועו הארוכה של המעסיקה ולמכון המיון – מחזיק המידע – אין זכויות שימוש או עיבוד של המידע אלא לצרכיה של המעסיקה שהיא בעלת המידע. כלומר, מידע שנאסף על ידי מכון המיון עבור מעסיקה א’ אינו יכול לשמש את מעסיקה ב’ (ובוודאי לא לכל שימוש אחר) ועל מכון המיון להחזיק בנפרד את מאגרי המידע שהוזמנו על ידי מעסיקות שונות.

ככל שהמכון מעוניין לעשות שימוש אחר במידע – הוא חייב לקבל את הסכמתו המפורשת של המועמד לעבודה ועל המכון לוודא שהסכמת המועמד אינה נובעת מעמדת הנחיתות בה הוא מצוי ביום ביצוע מבדקי המיון או מרצונו לרצות את מי שמכריע בגורל משרתו.

האם המעסיקה יכולה לעשות שימוש במידע אודותיי?
גם למעסיקה עצמה אסור לאסוף מידע שאינו נדרש למטרת הליך קבלת המועמד לעבודה ואם נאסף מידע עודף שאינו דרוש למטרה זו – אסור למעסיקה להמשיך לשמור מידע זה. בנוסף, אסור למכון המיון להעביר מידע לא רלוונטי למעסיקה.

ויובהר – המעסיקה כפופה לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ועל המעסיקה לקבוע רשימה מוגבלת של מורשי גישה מקרב עובדיה שיהיו רשאים לגשת לתוצאות הבחינות ולמידע שנצבר אגב עריכתן. מורשי הגישה ייבחרו על בסיס הצורך שלהם להיחשף למידע למטרת הליך קבלת המועמד לעבודה.

האם אני יכולה לעיין במידע שנצבר עלי?
למועמד הנבחן קמה הזכות לדעת מהו המידע על בסיסו התקבלה החלטת המעסיקה בהכרעה שקיבל לגביו, על מנת שיוכל להחליט כיצד להמשיך לפעול, ובמידה שירצה בכך, להעמיד את החלטת המעסיקה לבחינה משפטית, או לטעון כי התקבלה משיקולים זרים או מפלים. על מנת לאפשר מימושה של זכות זו, המועמד זכאי לקבל את המידע שנצבר אודותיו.

מהו משך הזמן המרבי לשמירת תוצאות מבדקי המיון?
אחד מעקרונות היסוד של דיני הגנת המידע הוא שיש לשמור מידע רק לפרק הזמן ההכרחי למימוש המטרה אשר לשמה הוא נאסף. כלומר, מידע שנאסף לצורך הליך מיון למקום עבודה מסוים – על המעסיקה או מכון המיון לבער את המידע מיד בתום השימוש בו לצורך מיון לאותו מקום עבודה.

חשוב – המעסיקה רשאית לשמור את המידע מידע על מועמד שהתקבל עבודה במסגרת תיקו האישי של העובד.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website