הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הגדלה של מענק העבודה והוספה של נקודות זיכוי להורים לבני 18-6

עובדים במפעל (צילום אילוסטרציה: אור קפלן)

הצעת החוק להגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. 7 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת הכספים.

לפי הצעת החוק, סכום המענק לאב עובד ולאב עצמאי יושווה לסכום המענק שניתן לאם עובדת ולאם עצמאית. נוסף על כך, מוצע לקבוע שאישה וגבר יהיו זכאים לנקודת זיכוי אחת נוספת בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים, וכן להגדיל באופן זהה את נקודות הזיכוי להורה לילדים בגילים אלה במשפחה חד-הורית. מוצע לקבוע את תחילתו של החוק ל-1 בינואר 2024.

העלות התקציבית של התיקון המוצע בחוק מענק עבודה נאמדת ב-260 מיליון שקלים בשנה, והתיקון המוצע בפקודת מס הכנסה צפוי לגרום לאובדן הכנסות של 3.9 מיליארד שקלים חדשים בשנה.

לפי דברי ההסבר להצעת החוק, העלויות האמורות הובאו בחשבון במסגרת הוצאות הממשלה ובתחזית ההכנסות שעמדו בבסיס אישור תקציב המדינה ל-2024 בממשלה והתוכנית התלת-שנתית ל-2027-2025. התיקונים יקודמו במקביל להליך חקיקתו של חוק התקציב ל-2024, וכניסתו לתוקף של התיקון המוצע מותנית בהשלמת חקיקתו.

תגיות:

Leave a Reply

Name *
Email *
Website