הענקה מטעמי צדק: ישנם מצבים שקצבאות יאושרו גם אם לא עמדתם בתנאים

מה קורה כשאתם מבקשים לממש זכויות על פי חוק הביטוח הלאומי אבל הפקידים אומרים לכם שאתם לא זכאים כי אינכם עומדים בקריטריונים. ילדת ולא אושפזת? ברצונך לתבוע נכות כללית אך פיגרת בתשלומי הביטוח הלאומי? נפגעת בעבודה אך לא רשמת את מקום העבודה בביטוח הלאומי? את אזרחית ותיקה אך לא השלמת את התקופה המזכה בקצבת זקנה? יש מה לעשות!

על פי חוק הביטוח הלאומי כל אזרח ותושב יכול להגיש בקשה הנקראת "הענקה מטעמי צדק". מה זה בכלל ואיך מגישים בקשה הלכה למעשה, הכל בטור השבועי המשותף לדבר ראשון ועמותת "ידיד".

מהי הענקה מחמת צדק?

לפי חוק הביטוח הלאומי , המוסד רשאי לאשר הענקת קצבאות שונות מטעמי צדק גם בתביעות שלא עומדות בתנאים הקבועים בחוק, וזאת במקרים הבאים:

  • *דמי אשפוז, דמי לידה ומענק לידה, גם במקרים שבהם יולדת לא אושפזה בבית חולים.
  •  דמי לידה וקצבאות נוספות, גם במקרים שבהם היה פיגור מצד המבוטח בתשלום דמי הביטוח לביטוח הלאומי בתקופה העולה על שנה, ולפי החוק, ביטוח לאומי רשאי להפחית או לשלול קצבה.
  •  גמלת נפגעי עבודה, במקרים שבהם לא מולאה חובת רישום לעניין העבודה שבמסגרתה נוצרה הפגיעה.
  •  קצבת אזרח ותיק וקצבת שארים, במקרים שבהם לא הושלמה תקופת האכשרה. תקופת אכשרה היא פרק זמן שבו אדם חייב להיות מבוטח כדי לקבל גמלה.

חשוב להדגיש, שמי שנמצא זכאי להענקה מחמת צדק, יהיה זכאי גם לגמלאות שיכול היה להיות זכאי אליהן, לולא נדחתה התביעה הראשונית.

מתי תינתן הענקה מחמת צדק?

הביטוח הלאומי בוחן אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות קבלת ההענקה, וזאת בכפוף להכנסות המבקש, וכן בכפוף לכך שלא משתלמת קצבה אחרת למבקש. אם כן, הביטוח הלאומי בוחן מספר מאפיינים שיכולים לקבוע את הזכאות להענקה מחמת הצדק.

חוק הביטוח הלאומי קובע, למשל, שמקרים של יולדת שלא אושפזה, אי-מילוי חובת רישום ובמקרים של פיגור בתשלום דמי הביטוח, יהיו נסיבות מיוחדות שבהן יוכל המוסד להתחשב ולאפשר הענקה של גמלה מטעמי צדק.

ברשימת הנסיבות המיוחדות ניתן למצוא מחלה, תאונה, מאסר, מעצר, פסלות לדין, פשיטת רגל, הימצאות בארץ שאינה מאפשרת מגע חפשי עם ישראל, תנאי מלחמה, אסונות טבע, רישום גיל לא נכון שתוקן, מסירת מידע מוטעה ע"י עובד ביטוח לאומי וסיבות נוספות שבהן הנסיבות לא היו תלויות במבקש ולדעת הביטוח הלאומי צודק לתת הענקה.

משמעות ההענקה מטעמי הצדק

משמעות ההענקה היא כי הסכום שישולם למבקש/ת יהיה רק עבור התקופה בהן התקיימו הנסיבות המיוחדות. במקרים של אי-מילוי חובת הרישום לצורך קבלת גמלת נפגעי עבודה, די אם הנסיבות התקיימו שלושה חודשים טרם אירוע הפגיעה בעבודה.

בנוסף לקיומן של הנסיבות המיוחדות, הביטוח הלאומי בוחן גם את הכנסתו של המבקש בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, בהתאם להרכב המשפחתי שלו:

  • מבוטח יחיד: עד 57% מהשכר הממוצע, היינו 5,856 ₪.
  • מבוטח שיש עמו בת זוג או ילד: עד 76% מהשכר הממוצע, היינו7,807 ₪.
  • על כל ילד או בן זוג נוסף: יתווספו 7% נוספים 719 ₪ .

חשוב לציין, שבחישוב ההכנסה לא יכללו קצבת ילדים, הענקות לפי חוק חיילים משוחררים, הוצאות בשל מחלה או נכות של המבקש או של התלויים בו אשר אינן ממומנות על ידי שירותי הרווחה.

עוד כדאי לדעת כי ההענקה מטעם הצדק היא יחסית. כלומר, מי שהכנסתו עולה על הסכומים שנקבעו במבחן ההכנסה, תנוכה ההכנסה העודפת מההענקה. כמו כן, הקצבה תשולם רק אם הסכום הנותר מהגמלה אינו נמוך משיעור של 10% ממנה.

יש לזכור

אין כפל גמלאות. אם הביטוח הלאומי משלם למבקש גמלה אחרת, לא תשולם הענקה מטעמי צדק. אם אושרה גמלה אחרת לאחר קבלת הענקה מטעמי צדק, יופסק תשלום ההענקה.

מתי יש להגיש את הבקשה?

  • בקשות בסוגיות של אמהות, נפגעי עבודה ודמי פגיעה – יש להגיש תוך 12 חודשים מהיום שבו נוצרה העילה לתביעה או מיום דחיית התביעה. ראו כאן טופס בקשה להענקה מחמת צדק
  • תביעות בסוגיות של נכות כללית וקצבת שארים – הזכאות תיבחן על ידי ביטוח לאומי לאחר שהתביעות נדחו, ואין צורך להגיש בעניינן בקשה נוספת.
  • ילד, לרבות ילד מאומץ או נכד שהמבוטח פרנס אותו, יוכל להגיש עד גיל 19.

אפשר לקבל את הגמלה גם רטרואקטיבית?

כן. ההענקה תשולם רטרואקטיבית, אך לא יותר מ-12 חודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הוגשה הבקשה להענקה.

במידה ונשללה בקשתך למענק מחמת הצדק, ניתן לערער על החלטות המוסד לביטוח לאומי, תוך 12 חודשים מיום ההחלטה. לצורך כך ניתן להיעזר באגף לסיוע משפטי, המעניק סיוע חינמי ללא מבחן הכנסות, בכפוף לסיכוי המשפטי של הערעור. גם עמותת "ידיד" יכולה לסייע בנושא.

___________________________________________________________

עו"ד ענבר מנחם הר-אדיר, היא עו"ד במחלקה המשפטית של עמותת "ידיד".

לקבלת סיוע בנושא הענקה מן הצדק או בכל נושא אחר הנוגע לזכויותיכם הכלכליות והחברתיות אפשר לפנות למרכזי הזכויות של "ידיד" באמצעות הקו החם 1-700-500-313

Leave a Reply

Name *
Email *
Website