הקלות למאגרים קטנים ותכנון מוגבל בזמן: המלצות ועדת אדירי אושרו בממשלה

ממשלת ישראל אישרה היום (ראשון) את המלצות הצוות המקצועי לבחינה תקופתית של המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל (ועדת צמח) שהגיש שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ.  הצוות רוכז ע"י מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי וכונה "ועדת אדירי", והמלצתו היא לא לשנות את כמות הגז השמורה לצורכי ישראל.

שר האנרגיה, דר’ יובל שטייניץ: "אישור ההמלצות על ידי הממשלה הן נקודות ציון נוספת בדרך להפיכתה של ישראל לשחקן משמעותי במשק האנרגיה האזורי והאירופאי. ההחלטה מבטיחה שמירת רזרבות גז שיספיקו לצרכי מדינת ישראל לעשרות השנים הבאות, וההקלות הכלולות בהן ביחס לפיתוח מאגרים קטנים ובינוניים, יעודדו את המשך חיפושם וגילויים של מאגרי גז חדשים במים הכלכליים של ישראל".

למרות הכרזתו של שטייניץ, מספר גורמים פנו למשרד וטענו בפני הועדה שמדובר במחדל, משום שאין לישראל פתרונות לאספקת גז לאחר שנת 2042, או 2045 בתרחיש האופטימי יותר. את ההתמודדות עם הבעיות שנותרות – מחסור שעתי מתגבר בגז מ-2028 ואספקת גז בעתיד, השאירה הועדה לצוות הבא, שיתכנס בעוד כ 5 שנים. נקודת אור בולטת ודי פשוטה היא נכונות המדינה לבחון הקמת מכלול ימי להולכת גז על חשבונה. מכלול כזה יכיל צינור מהחוף לים, אליו יכולים להתחבר מספר מאגרים קטנים, תוך הפחתת הוצאות הפיתוח וייעול שלהן.

הצוות בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי, הוקם בהמשך להחלטת הממשלה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל (ועדת צמח), לשם בדיקה תקופתית של המלצות הוועדה. הצוות הורכב מנציגי הגופים אשר היו מעורבים בדיוני הוועדה לבחינת מדיניות הגז הטבעי: משרד האנרגיה (רשות החשמל, רשות הגז הטבעי ומינהל אוצרות טבע), המועצה הלאומית לכלכלה, משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, רשות ההגבלים העסקיים, משרד המשפטים, משרד החוץ, בנק ישראל והמטה לביטחון לאומי.

הצוות בחן את ההתפתחויות שחלו במשק הגז הישראלי במהלך חמש השנים, מאז קבלת החלטת הממשלה, וערך בחינה מחודשת לגבי ההיצע והביקוש לגז טבעי, נכון לשנת 2018, כולל משאבים ועתודות ותמונת מצב עכשווית ועתידית של פיתוח מאגרי הגז הטבעי.

ב-18.12.2018 פורסם הדו"ח הסופי של הצוות המקצועי באתר האינטרנט של משרד האנרגיה.

אישרור החלטות קודמות

  • הכמות שתובטח לטובת המשק המקומי ל-25 השנים הקרובות הינה כמות של 500 BCM גז טבעי
  • להמשיך את ההסכם עם האנייה הנושאת גז טבעי נוזלי המחוברת למקשר הימי מול חופי חדרה , זאת על מנת להבטיח יתירות למשק המקומי. בנוסף, רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה תבחן בשנת 2021 אם במשק קיימת יתירות המאפשרת לספק את הביקוש השעתי המרבי במשק ותדווח את המלצותיה לשר האנרגיה עד 31.12.2021.

הקלות למאגרים קטנים ובינוניים

  • חובת חיבור למשק המקומי של שדה גז, בתגליות שיתגלו לאחר אישור החלטת הממשלה, תיקבע בהתאם לגודלו של כל שדה באופן הבא:

– מאגרים חדשים בהיקף העולה על 200BCM  יחויבו בחיבור למשק המקומי, עם פיתוחם ולפני מועד הזרמת הגז הטבעי באופן המסחרי.

– מאגרים חדשים שכמות הגז הטבעי בהם עולה על 50 BCM ואינו עולה על 200 BCM – יחויבו בחיבור למשק המקומי עד ליום 31.12.2032. דחייה מעבר ליום זה תהיה לפי שיקול דעתו של הממונה אשר ישקול את מצב היתירות ואת כמות עתודות הגז הטבעי.

– מאגרים חדשים קטנים ובינוניים עד 50 BCM לא יחויבו בחיבור למשק המקומי.

  • תוטל על הממונה על ענייני הנפט האחריות לבחון אמצעים נוספים לעידוד מיצוי פוטנציאל הרווחה הכלכלית, הנובעת משדות הגז הטבעי ועידוד חיבור למשק המקומי של שדות שאינם מחויבים בחיבור למשק המקומי.
  • חישוב חובת האספקה המינימלית למשק המקומי, בתגליות שיתגלו לאחר אישור החלטת הממשלה, יהיה כך שחובת האספקה תהיה באופן יחסי לגודלו של השדה ותחושב בהתאם לחלק התוספתי, באופן הבא:

* שדות שכמות הגז הטבעי בהם, כפי שנקבע על-ידי הממונה, נמוכה מ-50 BCM – לא תחול חובת אספקה למשק המקומי

* על כל 1 BCM נוסף מ-50 BCM ועד 200 – חובת אספקה של BCM 50% מכמות זו למשק המקומי

* על כל 1 BCM נוסף מ-200 BCM ומעלה – חובת אספקה של BCM 55% מכמות זו למשק המקומי

  • תיבחן השתתפות המדינה בהקמת מכלול ימי נוסף בפוליגון הדרומי שאושר במסגרת תמ"א 37/ח’, הכולל תחנת קליטה ימית וחיבורה לחוף ככל שתתפתח פעילות המצדיקה זאת.

 

 

נושאים חדשים – מוצרי המשך וסחר בגז טבעי

  • שר האנרגיה, בהתייעצות עם שר האוצר ושר הכלכלה, יגבש עקרונות של הרגולציה הנדרשת בכל הנוגע למכירה של גז טבעי לצרכנים במשק המקומי, המיועד לייצור מוצרי המשך המיוצרים מגז טבעי והמיועדים בעיקרם לייצוא, ויגיש את המלצותיו לממשלה בתוך 90 ימים. כמו כן, יבצע שר האנרגיה תיקוני אסדרה, לרבות תיקוני חקיקה, ככל הנדרש, בהתאם להמלצות האמורות.
  • שר האנרגיה יזום תיקוני אסדרה לרבות תיקוני חקיקה, ככל שיידרש, לצורך אסדרת סחר משני בגז טבעי, שמטרתו ייצוא, לרבות הבטחת העמידה במגבלת הייצוא של 3% מסך המכירות של גז טבעי למשק הישראלי בשנה החולפת.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website