התפטרת? פיטרו אותך? זה החוק שמסדיר מתי יחסי העבודה יסתיימו

‘חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות’ נועד להסדיר מתן התראה מראש לעובד או למעסיק, טרם פיטורים או התפטרות. תכלית החוק היא לאפשר לצדדים להתכונן לסיום היחסים ביניהם – כך שלעובד תהיה אפשרות לחפש עבודה אחרת כשהוא עדיין עובד ומקבל משכורת, ואילו למעביד תהיה אפשרות לחפש מחליף לעובד שהתפטר.

את ההודעה המוקדמת יש למסור בכתב (לא בעל פה). בגוף ההודעה יש לציין את יום הוצאת ההודעה המוקדמת ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי העניין.

משך ההודעה המוקדמת

תקופת ההודעה המוקדמת נקבעת על פי שני פרמטרים: 1) ותק בעבודה; 2) הבסיס שלפיו משולם שכר העובד – שכר חודשי או שכר שאינו חודשי (למשל, שכר שעתי או יומי).

תקופת ההודעה מוקדמת לעובד בשכר חודשי:

ותק בעבודה
תקופת ההודעה המוקדמת

6 חודשים ראשונים
יום אחד בגין כל חודש עבודה

מהחודש השביעי ועד תום שנה ראשונה
6 ימים + יומיים וחצי בגין כל חודש החל מהחודש השביעי

לאחר תום שנה ראשונה
חודש ימים

לדוגמה, תקופת ההודעה המוקדמת לעובד בשכר חודשי שפוטר לאחר 10 חודשים תהיה 16 ימים, המורכבים מ: 6 ימים (בגין כל אחד מ-6 חודשים ראשונים) + 2.5 ימים X 4 (בגין 4 חודשים נותרים) שהם 10 ימים, כך שהעובד יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת בת 16 ימים.

תקופת ההודעה מוקדמת לעובד שאינו מקבל שכר חודשי (למשל, עובד שעתי או עובד יומי):

ותק בעבודה
תקופת הודעה מוקדמת

שנה ראשונה
יום אחד בגין כל חודש עבודה

שנה שניה
14 ימים + יום אחד בגין כל שני חודשי עבודה בשנה השניה

שנה שלישית
21 ימים + יום אחד בגין כל שני חודשי עבודה בשנה השלישית

לאחר תום שנה שלישית
חודש ימים

 

לדוגמה: תקופת ההודעה המוקדמת לעובד בשכר שעתי שפוטר לאחר שלוש שנים וחודשיים תהיה 22 ימים. תקופה זו מורכבת מ-21 ימים (התקופה המגיעה לעובד שעבד 3 שנים), בתוספת יום אחד בגין שני חודשי העבודה הנוספים, כך שבסך הכל זכאי העובד לתקופת הודעה מוקדמת בת 22 ימים.

איך מקיימים את חובת ההודעה המוקדמת?

על פי החוק ישנן שתי אפשרויות לקיומה של חובת הודעה מוקדמת:

הראשונה, דרך המלך היא כי העובד יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, ויקבל שכר ותנאים נלווים בגינה.

השנייה, המעסיק רשאי להודיע לעובד כי הוא מנתק את יחסי העבודה לפני תום תקופת ההודעה המוקדמת ומוותר על עבודתו בפועל של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה. בהתאם לחוק, על מעסיק שבוחר בדרך זו, לשלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה לגביה ויתר על עבודתו. פיצוי זה נקרא בדרך כלל "חלף הודעה מוקדמת" או "תמורת הודעה מוקדמת". (על ההבדלים בשכר, ראו בהמשך)

בפרקטיקה קיימת גם אפשרות שלישית לקיום חובת הודעה מוקדמת, לפיה מעסיק מוותר על עבודתו בפועל של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, ומשלם לו שכר ותנאים נלווים עד לניתוק יחסי העבודה בתום תקופת ההודעה המוקדמת.

מה ההבדל בין תשלום הודעה מוקדמת, לבין פיצוי חלף הודעה מוקדמת?

עבודה בתקופת ההודעה המוקדמת מזכה בתשלום שכר ותנאים נלווים, כולל כל הזכויות הסוציאליות. לעומת זאת, פיצוי בגין חלף הודעה מוקדמת (המשולם למי שמעסיקו ויתר על עבודתו בפועל, כאמור) יהיה בגובה שכר העובד בלבד, ללא תנאים נלווים וזכויות סוציאליות. בחישוב שכר העובד לצורך פיצוי חלף הודעה מוקדמת יובאו בחשבון: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית.

ועוד כמה דברים שכדאי לדעת

התפטרתי מהעבודה והמעסיק ויתר על נוכחותי בעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת. האם אהיה זכאי לפיצוי בגין כך?

התשובה היא כן! תהיה זכאי לתשלום חלף הודעה מוקדמת.

ואם אני מסרב לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת?

בהתאם לחוק, עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעסיק הודעה מוקדמת על פי החוק, ישלם למעסיקו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה הודעה מוקדמת.

*

דניאל שחבר-שלום היא עורכת דין בלשכה המשפטית של ההסתדרות.

המידע לעיל הוא כללי בלבד, אין בו משום ייעוץ משפטי והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

 

Leave a Reply

Name *
Email *
Website