“חוק המזומנים” פוגע דווקא בעובדים חלשים ללא חשבון בנק

ב-1 בינואר צפוי להכינס לתוקפו "חוק המזומנים", ורשות המיסים הודיעה כבר כי היא כבר ערוכה ליישומו. על אף שהליך החקיקה נמשך כשנתיים, במהלכן דנו ועדות הכנסת בעניינם של אנשים להם אין חשבון בנק, לא נתנו המחוקקים עד הסוף את הדעת לתכלית הקבועה בחוק הגנת השכר, המגנה על העובדים החלשים ביותר להם אין חשבון וההשלכות של החוק לגביהם.

ייתכן שאתם לא מכירים עובדים רבים כאלו, אך הם קיימים: עובדים זרים ועובדים נוספים שאין להם חשבון בנק.

בעוד שהיום מגדיר חוק הגנת השכר דווקא את התשלום במזומן כנורמה (אך מותר שישולם בהמחאה אם דרך תשלום זו נקבעה בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה) – על מנת להגן על עובדים אלו ולאפשר להם לקבל את שכרם, חוק המזומנים החדש קובע בין היתר, הגבלות על תשלום שכר העבודה במזומן והגבלות נוספות בדבר שימוש בהמחאות, כך שעובד שמשכורתו גבוהה מ-11 אלף שקלים יוכל לקבל לכל היותר 10% משכרו במזומן.

בכך, מעקר למעשה חוק המזומנים את חוק הגנת השכר מתכליתו – להקל בדרך תשלום פרנסת העובד. הגדיל המחוקק לעשות ואף שינה את חוק הגנת השכר עצמו בכדי להבהיר כי לא יוכל לגרוע מחוק המזומנים בנושא זה.

היבט נוסף שבו יפגעו אותם עובדים מוחלשים שאין להם חשבון בנק הוא בהגדרה כי לא יוכלו לקבל את שכרם במזומן באמצעות צד שלישי. כיום, מאפשר חוק הגנת השכר לשלם לעובד, בכפוף להוראה מפורשת שלו בכתב, תשלום שכר באמצעות רשימה מוגדרת ומצומצמת של צדדי ג’ שנקבעה בחוק: בן זוג, הורה, ילד, חבר בעבודה וכו’.

חשוב להבין כי הסנקציות על הפרות של חוק המזומנים הן קנסות מנהליים ועיצומים כספיים.  כך יוצא, ש מעסיק שיפעל לפי חוק הגנת השכר וישלם לעובד שאין לו חשבון בנק שכר עבודה במזומן העולה על הסכומים המותרים בחוק, או יעביר את שכר עבודתו במזומן באמצעות צד ג’ המותר בחוק הגנת השכר – ייחשב עבריין.

זוהי פגיעה אנושה דווקא בעובדים החלשים ביותר שכן ברור כי מרבית העובדים שביקשו לממש את זכותם לקבל את שכרם במזומן באמצעות צד ג’ או ישירות אליהם במזומן הינם כאלו המנועים מלקבל שכרם לחשבון בנק, וכי לא לכולם ישנה חלופה לקבלת שכר באופן זה. בהקשר זה אציין כי ועדת הכנסת דנה בהגבלות הקיימות בפתיחת חשבון בנק.

לטעמי יהיה נכון לבצע חשיבה מחודשת ולהחריג את חוק המזומנים ביחס לחוק הגנת השכר ולמצוא חלופה של חובת דיווח קפדנית מצד המעסיק, המחוייב בין כה וכה בהנפקת תלושי שכר לעובדיו, שתשרת את תכלית חוק המזומנים מבלי לפגוע בזכות העובד להתפרנס בכבוד ולקבל את שכרו גם אם במזומן.

ככל שלא יקבלו חלופה זו יש מקום לדחות את יישום של החוק ולתת זמן הסתגלות לפתיחת חשבונות בנק לעובדים שכיום אין להם חשבונות ולבחון את היקף התופעה.

עו"ד רויטל חן מתמחה בדיני עבודה

Leave a Reply

Name *
Email *
Website