מים הם זכות יסוד – אז מה עושים כשלא מצליחים לעמוד בתשלומים?

לפני כשלוש שנים נפל דבר בישראל. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שהובילו ח"כ איתן כבל בשיתוף עמותת "ידיד" ולפיה אסור לנתק מים לצרכנים המתקשים בתשלום. זו לא היתה סתם הצעת חוק צרכנית. מדובר באמירה ערכית חשובה ביותר במסגרתה הכירה המדינה בזכותו החוקתית והבסיסית לכל צרכן לקבל אספקת מים שוטפת באשר מים הם זכות יסוד לחיים.

שנה וחצי לאחר מכן התקבלו הנתונים ההשוואתיים הראשונים ומהם עולה כי לעומת כ- 7,200 ניתוקי מים שבוצעו בשנת 2016 הרי שבשנת 2017 בוצעו 27 ניתוקי מים בלבד לחייבים סרבני תשלום.

איך זה עובד, מה הם ההליכים המאפשרים גביית חובות מים ובאיזה מקרים חריגים ניתן לנתק צרכן מברז המים לביתו?

כפי שכתבנו בתחילה מאז כניסת החוק החדש לתוקף לא ניתן לנתק את אספקת המים בביתו של צרכן ביתי עקב אי תשלום חוב, אלא אם כן נעשתה פנייה למנהל רשות המים בבקשה לאשר את הניתוק, והתקיימו כל התנאים המאפשרים זאת.

חשוב להדגיש, העובדה שאין מנתקים מים אין פירושה שתאגיד המים, הרשות המקומית או האיזורית לא יכולים להפעיל הליכי גבייה, לפעמים קשים מאד, כדי לגבות את חוב המים המגיע להם. הגבייה נעשית במסגרת פקודת המיסים גבייה (פקודה דרקונית מימי המנדט הבריטי) אך היא לפחות מאפשרת להגיע להסדרי תשלום נוחים לחייבים.

 במקרים בהם מוגשות תביעות על פי פקודת המיסים גבייה או מערכת ההוצאה לפועל אנו ממליצים לפעול מיידית כדי להגיע להסדרים וזאת בכדי לחסוך הוצאות ריבית וגבייה וכן שכ"ט עורכי דין היכולות להביא להגדלת קרן החוב בעשרות ואף מאות אחוזים בתוך זמן לא רב.

ברשות המים קיימת ועדה מיוחדת המורכבת מנציגי רשות המים וכן נציגי מחלקות לשירותים חברתיים אשר מקבלת את הבקשות, דנה בהן ומחליטה כיצד לנהוג. מאז חוקק החוק הוגשו לועדה כמאתיים בקשות לניתוקי מים מתוכן אושרו כ- 20% בלבד.

נקודה חשובה לזכור, תהליך הבקשה לניתוק מים הוא ארוך. מספר חודשים לפחות. במהלך החודשים הללו החוב גדל, הריבית מצטברת. בכל אחת מנקודות הזמן בתהליך יכול הצרכן לפנות לתאגיד המים או הרשות המקומית ולבקש להסדיר את חובו. הדבר מומלץ באשר הוא יחסוך הוצאות מיותרות.

ועוד משהו שחשוב לזכור. מאמצע שנת 2018 אוסף מאגר נתוני האשראי בבנק ישראל נתונים על תשלומים שונים המבצעים האזרחים וביניהם תשלומי מים וחשמל. צבירת חובות של מים יכול להשפיע לרעה על דירוג האשראי של האזרחים ולמנוע מהם רכישות באשראי, קבלת הלוואות ועוד. לעומת זאת, גם אם קיים חוב אך הוא נמצא בהסדר וההסדר משולם כסדרו הרי שהוא נחשב לנקודה חיובית בהסטוריית האשראי והפיננסים של הצרכן.

איך עובד תהליך הבקשה לניתוק מים?

 • דרישות מקדמיות
 • על פי כללי רשות המים, האחראית על אסדרת נושא הניתוקים יכולים תאגידי המים וכל גוף אחר המספק מים לצרכנים ביתיים לפנות אל הרשות בבקשה לקבל אישור לניתוק מים לצרכן שלא שילם אם התקיימו התנאים הבסיסיים הבאים:

 • גובה החוב שהגיע מועד פירעונו (למעט הפרשי הצמדה), עולה על 1,000 ש"ח, נכון לינואר 2018.
 • טרם חלפו 12 חודשים מהמועד האחרון לתשלום החוב.
 • התקיים לפחות אחד מאלה:
  • הצרכן סירב למסור לחברה, לצורך הפעלת הליכי גבייה, את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית כפי שהיא מופיעה במשרד הפנים.
  • למרות מיצוי הליכי הגבייה, החברה לא הצליחה לגבות את החוב השוטף, וחלפו 30 ימים לפחות ממועד מיצוי הליכי הגבייה.

  בהתקיים כל אלה יכולים תאגיד המים או הרשות העירונית לפתוח בהליך בקשה לניתוק מים. וכך פועל ההליך.

  2. שליחת התראה ופנייה למנהל רשות המים

  • 15 ימים לאחר המועד האחרון לתשלום החוב, החברה תשלח לצרכן הביתי התראה על כוונתה להגיש למנהל רשות המים בקשה לאישור פעולת הניתוק.
  • החברה תודיע לצרכן על כוונתה לבקש מהמחלקה לשירותים חברתיים חוות דעת על מצבו הכלכלי של הצרכן (זאת בתנאי שהצרכן יאשר בתוך 7 ימים את העברת המידע).
  • החברה תציע לצרכן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלה, אם הוא מעוניין להגיע להסדר תשלומים להסדרת החוב. ניתן להגיע להסדר פריסה של עד 12 תשלומים חודשיים, או לתקופה ארוכה יותר בנסיבות חריגות.
  • הצרכן יהיה רשאי לפנות לחברה בתוך 21 ימים בבקשה (בכתב או בעל-פה) שלא תפנה למנהל הרשות בעניין הניתוק, בשל היותו חסר יכולת כלכלית לשלם את חובו או בשל נכונותו למסור לחברה באופן מיידי את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית.
  • הצרכן יכול לנסח את בקשתו בהתאם לנוסח המופיע בטופס 5 שבתוספת לכללים, ולצרף לבקשה מסמכים להוכחת טענותיו (כגון אישורים על קצבאות, מסמכים רפואיים, תדפיס של חשבון הבנק). ניתן לבקש לקבל את הטופס מתורגם לשפות ערבית, אנגלית, רוסית או אמהרית.
  • החברה תבחן את המידע בעניינו של הצרכן, את הטענות והמסמכים שהגיש, ואת חוות הדעת מהמחלקה לשירותים חברתיים (אם ניתנה).
  • לאחר בחינת הפרטים, החברה תהיה רשאית להגיש למנהל רשות המים בקשה לניתוק הצרכן, במקרים הבאים:
   • אם החברה סבורה כי לצרכן ישנה יכולת כלכלית לשלם את חובו השוטף (כולל נימוק ופירוט הסיבות לקביעה זו).
   • אם לצרכן הביתי איןיכולת כלכלית לשלם את חובו, אולם החברה סבורה כי הוא מנצל לרעה את האיסור לנתקו מאספקת המים, בכך שהוא צורך מים מעבר לכמות המוכרת ליחידת הדיור (מים שסופקו לאחרים או שימשו לצרכים שאינם ביתיים).

   3. הוועדה המייעצת למנהל הרשות

  • בקשת החברה תופנה לוועדה המייעצת למנהל הרשות, שתיידע את הצרכן על זכותו לטעון לפניה בכתב או בעל פה, לפי בחירתו.
  • צרכן המעוניין בכך, יוזמן להופיע בפני הוועדה, שם יוכל להציג שוב מסמכים שונים להוכחת טענותיו (אישורים על קצבאות, מסמכים רפואיים, תדפיס של חשבון הבנק וכו’).
  • כמו כן, הוועדה רשאית להזמין את נציג החברה לטעון לפניה, להשיב לשאלותיה, ולהציג מסמכים נוספים, אם יידרש.
  • הוועדה תדון בעניין הניתוק ותמליץ למנהל הרשות אם לאשר את ניתוק אספקת המים לצרכן. במקום המלצה על ניתוק, הוועדה רשאית גם להמליץ על ביצוע פעולה שרק תצמצם את אספקת המים לצרכן הביתי (אם יש לתאגיד המים אפשרות טכנולוגית ומעשית לפעולה מסוג זה).
  • לאחר שיועברו למנהל הרשות המלצותיה של הוועדה, הוא יבחן אותן ויחליט בתוך 15 ימי עסקים אם לקבלן, לדחותן או לקבלן בשינויים.
  • המנהל יעביר עותק מהחלטתו לחברה ולצרכן הביתי, בתוך 7 ימי עסקים מהיום שהתקבלה.

  4. ניתוק אספקת המים לצרכן

  • במקרה שהוועדה המייעצת המליצה לאשר לחברה לנתק את אספקת המים או לצמצם אותה, ומנהל הרשות קיבל את המלצתה, ישלח מנהל הרשות לצרכן את נימוקיו ונימוקי הוועדה המייעצת.
  • 15ימים לפחות לפני ביצוע הניתוק, החברה תיידע את המחלקה לשירותים חברתיים המטפלת בצרכן (או זו הסמוכה לאזור מגוריו, אם אין מחלקה המטפלת בו) לגבי ההחלטה לנתק לו את אספקת המים, אלא אם כן אם הצרכן יודיע בתוך 7 ימים כי הוא אינו מעוניין שיודיעו על כך למחלקה.
  • החברה תשלח לצרכן הודעה על החלטת מנהל הרשות ותיידע אותו על זכותו לעתור לבג"ץ נגד החלטה זו.
  • 30ימים לאחר ששלחה את ההודעה לצרכן, החברה רשאית לבצע את פעולת הניתוק.
  • ניתן לנתק לצרכן את אספקת המים בימים א’ עד ד’, בין השעות 8:00 עד 17:00 בלבד.
  • אין לבצע את הניתוק בערבי חג, בחגים ובחול המועד (בהתאם לדתו של הצרכן).
  • כמו כן, אין לבצע ניתוק בתקופת ימי האבל של צרכן המקיים בביתו מנהגי אבלות (לפי דתו או אמונתו), ובתנאי שיידע על כך את החברה.
  • אם צרכן המקיים מנהגי אבלות בביתו נותק מאספקת המים, החברה תחבר אותו למערכת המים מיד לאחר שהודיע לה על כך.
  • ניתוק אספקת המים יימשך עד 30 ימים.
  • לאחר 30 ימי ניתוק, הצרכן יחובר למערכת המים. לצרכן תימסר הודעה על חובתו לשלם לחברה את התשלום המגיע לה, ועל כך שאם לא יעשה כן, ינותק בשנית.
  • אם הפנייה לא תיענה על-ידי הצרכן בתוך 5 ימי עסקים נוספים, החברה תהיה רשאית לבצע ניתוק שני, לתקופה של עד 45 ימים. בתום תקופה זו, תחבר החברה את הצרכן למערכת המים ותמסור הודעה נוספת לגבי ביצוע ניתוק חוזר.
  • הודעה לגבי ניתוק חוזר תודבק על הדלת החיצונית, או במקום אחר בולט לעין בנכס או בסמוך לו, במעטפה אטומה וחתומה הנושאת את שם הצרכן וכתובתו בלבד.
  • אם הפנייה לא תיענה בתוך 5 ימי עסקים נוספים, החברה תהיה רשאית לבצע ניתוק לתקופה שלישית של עד 60 ימים.
  • החברה רשאית לחזור על פעולות הניתוק, בתנאי שיעברו לפחות 7 ימי עסקים בין הניתוקים החוזרים.
  • במקרה שלא היתה צריכת מים בנכס בתקופה שבין הניתוקים, או שהיתה צריכה מזערית המעידה כי הנכס אינו מאוכלס בפועל, או שנודע לחברה כי הנכס אינו מאוכלס:
  • החברה רשאית להאריך ללא הגבלה את תקופת הניתוק, בתנאי שבכל 45 ימים תמסור הודעה לצרכן כי הוא מתבקש להודיע בכל עת על כוונתו לאכלס את הנכס.
  • אם צרכן הודיע על כוונתו לאכלס את הנכס, החברה תחבר אותו לאספקת המים ותמסור הודעה על חובת התשלום והאפשרות לניתוק חוזר, כפי שפורט בסעיפים הקודמים.

   5. חיבור מחדש לאספקת המים

  • לאחר ששולם לחברה החוב שגרם לניתוק מאספקת המים, או נקבע לצרכן הסדר תשלומים עבור החוב, וכן שולם התעריף עבור ניתוק מד המים וחיבורו מחדש, הצרכן יחובר שוב לאספקת המים:
  • אם הצרכן הגיע עם החברה להסדר או שילם את חובו עד לשעה 18:00, החיבור לאספקת המים ייעשה בתוך 6 שעות לכל המאוחר.
  • אם הצרכן הגיע עם החברה להסדר או שילם את חובו אחרי השעה 18:00, חיבורו מחדש ייעשה עד השעה 10:00 בבוקר למחרת.

  זכות ערעור לבג"ץ, ועוד דברים שחשוב לדעת

   אופן מסירת התראות והודעות

  • ההתראות וההודעות לצרכן יימסרו לצרכן באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
  • דואר רשום
  • מסירה לידי הצרכן עצמו
  • מסירה במקום מגוריו של הצרכן לידי אחד מבני משפחתו הבגירים (שגילם מעל 18 שנים)
  • אם המסירה לא מתאפשרת בדרכים שצויינו, ההודעה תוצג במקום בולט לעין על הנכס שבו מתגורר הצרכן.
  • אם כתובתו של הצרכן הרשומה אצל החברה אינה זהה לכתובת שלגביה קיים החוב השוטף, או אם אין כתובת למשלוח דברי דואר, תודבק התראה על הדלת החיצונית או במקום אחר בולט לעין, במעטפה אטומה וחתומה, שעל גביה יופיעו רק שם הצרכן וכתובתו.
  • בנוסף, החברה תעביר את ההודעות באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל, התקשרות למספרי הטלפון הרשומים בחשבון הצרכן, או שליחת הודעת טקסט למספר הטלפון הנייד של הצרכן (אם פרטי התקשרות אלה יהיו בידיה). הצרכן אינו מחוייב למסור את פרטי ההתקשרות הללו, ואם מסר אותם, הוא רשאי לבקש שהחברה לא תעשה בהם שימוש.

   מסירת מידע בשפות שונות

  • בכל ההתראות מופיעה כותרת המעידה על מהות ההתראה בשפות ערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית, בנוסף לעברית.
  • צרכן רשאי לבקש כי יקבל את ההתראות מתורגמות במלואן לשפות אלה (המידע על כך מופיע בשפות השונות על-גבי ההתראות).
  • לאחר פנייתו זו, יישלחו לו כל ההתראות בצירוף עותק מתורגם לשפה שביקש, בנוסף להתראה בעברית.

  *

  רן מלמד הוא משנה למנכ"ל עמותת "ידיד" ומנהל המחלקה לקידום מדיניות חברתית

  הטור נכתב בסיוע אתר ‘כל זכות’ ואנחנו מודים להם על המידע. המבקשים לקבל מידע על זכויותיהם יכולים להכנס לאתר.

  לקבלת סיוע בכל הקשור להתמודדות עם קשיים וחובות כלכליים ובכל נושא אחר אתם מוזמנים להתקשר לקו החם של עמותת "ידיד" 1-700-500-313

   

  Leave a Reply

  Name *
  Email *
  Website