משלמים את חובכם להוצאה לפועל? מגיעה לכם הנחה על הריבית

ליותר מ-200 אלף ישראלים יש חובות המתנהלים במערכת ההוצאה לפועל. ברבים מהמקרים יוצרים החובות משברים כלכליים ואישיים העלולים לפרק משפחות, גם כאשר מדובר בחובות אשר הבסיס שלהם (הקרן) הינו נמוך. בשל העובדה שהחובות משולמים בסכומים חודשיים קטנים, הם צוברים ריבית והצמדה המנפחים את החוב המקורי בעשרות ואף מאות אלפי שקלים ובכך גורמים לחייב, שבמקרים רבים יצר את החוב בשל מצוקה רגעית ולא בשל נסיון להתחמק מתשלום, להתדרדר לתהומות של מצוקה כלכלית ומחסור.

במשך שנים רבות נעשים נסיונות, חלקם הגדול ביוזמת או בסיוע עמותת "ידיד", להקל על החייבים ובמיוחד על אלה המתקיימים מקצבאות הביטוח הלאומי או שרמת הכנסתם נמוכה ביותר, ושניהול החובות בהוצאה לפועל מונעים מהם כל סיכוי לשיקום כלכלי וחברתי. כך, שונה חוק ההוצאה לפועל בדרך שאוסרת מאסר או מעצר של חייבים; עבר, בהוראת שעה, חוק ההפטר בהוצאה לפועל, חוק שיוחלף בקרוב על ידי חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי ועוד.

לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב. ארכיון – למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: פלאש 90)

ממש עם תחילת שנת 2019 התקבל תיקון חדש לחוק ההוצאה לפועל, ובו נקבע כי חייב המשלם את חובו על-פי הכללים שנקבעו בחוק יהיה זכאי להפחתה של 25% מהריביות המתווספות לחוב המקורי (הקרן), וכמו כן לא ניתן יהיה לנקוט נגדו הליכים הכוללים הטלת מגבלת אחזקת רשיון נהיגה, עיקולים שונים ועוד.

מיהו חייב המשלם?

חייב הניתן לו צו תשלומים ושילם שלושה תשלומים ברצף, או חייב המשלם תשלום אחד מצו התשלומים שנקבע באזהרה שנמסרה לו, יוכל להגיש בקשה להכיר בו כחייב המשלם. הכרה בו כחייב משלם, תזכה אותו בהפחתה של 25% מהרביות המתווספות לחוב, וכן לא יהיה ניתן לנקוט בתיק בהליכים כגון עיקול חשבון, עיקול משכורת, עיקול מטלטלין, מימוש רכב והגבלה מלהחזיק רישיון. בנוסף ניתן יהיה לבטל עיקולים והגבלות שהוטלו.

חשוב לזכור – חייב יכול להגיש בקשה להכרה כחייב משלם, גם אם התקבל בתיק סכום השווה לסכום התשלום הנדרש כתוצאה מעיקול שבוצע.

יודגש, כי התיקון לחוק לא מבטל את אפשרויותיו של רשם ההוצאה לפועל מיוזמתו או לבקשת חייב להפחית מטעמים מיוחדים את הריביות הנצברות בתיק.

כיצד מגישים בקשה?

הבקשה תוגש למנהל לשכת ההוצאה לפועל. בבקשה יפרט החייב את מספר התיק שבו מבוקשת ההכרה. לבקשה יש לצרף אסמכתה על תשלום אלא אם התשלום בוצע במערכת הוצאה לפועל. (אנו בעמותת "ידיד" מציעים כי בכל מקרה יצורף אישור התשלום גם אם נעשה במערכת ההוצאה לפועל)

כאשר הבקשה הוגשה בצירוף אסמכתא על תשלום שלא באמצעות מערכת הוצאה לפועל, או במקרה כי הבקשה מסתמכת על כספים שנגבו בתיק כתוצאה מעיקול ובמקרים בהם מנהל לשכת ההוצאה לפועל סבור כי אי נקיטה או ביטול של הליכים בתיק יכול לסכל את גביית החוב, הבקשה תעבור להחלטת רשם ההוצאה לפועל.

מה לגבי תיקים בהם יש כמה חייבים?

בתיק בו כמה חייבים, החבים יחד ולחוד בחוב, והוכרו כמה מהחייבים בכל מקרה לא יעלה שיעור ההפחתה על 25%.

האם הזוכה רשאי להתנגד לבקשה להכרה כחייב משלם כזכאי להפחתה והקפאת הליכים?

הכרה תיכנס לתוקף 30 ימים לאחר שנשלחה הודעה על ההכרה לזוכה, בתקופה זו רשאי זוכה להגיש בקשה בצירוף תצהיר לרשם הוצאה לפועל לבטל את ההכרה אם הוא חושב שלא התקיימו התנאים. במידה והוגשה בקשה כזו ולא נכנסה ההכרה לתוקף ההכרה תעוכב עד למתן החלטת הרשם. במידה והוגשה בקשה לאחר שנכנסה ההכרה לתוקף והרשם קבע שיש לבטל את ההכרה יבוטלו תוצאות ההכרה רק ממועד החלטת הרשם.

האם הוראות החוק יחולו על כל סוגי התיקים?

הוראות החוק יחולו גם על תיקים שנפתחו לפני יום כניסתו של החוק לתוקף.

אולם, בתיק שנפתח לפני כניסתו של החוק לתוקף והריבית היא ריבית מכוח הסכם (למשל הסכם משכנתא או הלוואה לבנק) לא יופחת שיעור הריבית אף אם יוכר חייב כמשלם.

כמו כן, בתיק שנפתח לאחר כניסתו של החוק לתוקף ואושרה בקשת החייב להכרה, אולם הריבית המתווספת לחוב היא ריבית מכוח הסכם, רשאי הזוכה להגיש בקשה לרשם להקטין את שיעור ההפחתה.

מתי ניתן לבטל את ההכרה בחייב משלם את חובותיו והזכויות המגיעות לו בשל כך?

זוכה רשאי להגיש בקשה לבטל את ההכרה בתיק אם החל ממועד ההכרה החייב לא שילם שלושה תשלומים בשנה או שישה תשלומים ככלל. הבקשה תוגש למנהל לשכת ההוצאה לפועל בצירוף תצהיר. העתק מהבקשה יועבר לתגובת החייב.

חייב רשאי להגיש בקשה שלא לבטל את ההכרה אם לא התקיימו התנאים לביטול ההכרה כפי שפורטו לעיל ולצרף תצהיר או מסמכים תומכים.

חייב שלא שילם במועד את מספר התשלומים רשאי להגיש בקשה לרשם שלא לבטל את ההכרה ולפרט את הנימוקים לאי ביצוע התשלומים במועד. לבקשה החייב יצרף תצהיר או מסמכים לתמיכה.

במידה וחייב שלא שילם את מספר התשלומים הנדרשים אולם שילם סכום אחר השווה לכל התשלומים שלא שלמו במועד יורה רשם ההוצאה לפועל שלא לבטל את ההכרה.

אם בוטלה ההכרה בחייב המשלם את חובותיו רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע מיוזמתו או לבקשת הזוכה שהחייב לא יהיה זכאי להפחתה נוספת של הריבית בתיק גם אם יוכר שוב בתיק כחייב משלם.

מתי החוק ייכנס לתוקף?

תחילתו של החוק תשעה חודשים מיום פרסומו (2.1.2019).

זהבית קורבר היא עו"ד במחלקה המשפטית של עמותת "ידיד".

לסיוע בהסדרי חוב ובהתמודדות עם חובות המתנהלים במערכת ההוצאה לפועל או המרכז לגביית קנסות ובכלל במימוש ומיצוי זכויות חברתיות וכלכליות, ניתן לפנות לעמותת "ידיד" באמצעות הקו החם 1-700-500-313

Leave a Reply

Name *
Email *
Website