ניתקו לכם את החשמל? יש מה לעשות

מזה שנים רבות שארגונים חברתיים, וביניהם עמותת "ידיד", פועלים למנוע ניתוקי חשמל ומים בטענה שמדובר בזכויות קיום בסיסיות שאי אפשר למנוע אותן בגלל חוסר יכולת לשלם, בעיקר נוכח העובדה שיש מספיק דרכים לגביית חובות. לפני כשנתיים אישרה הכנסת חוק האוסר ניתוקי מים לצרכנים, וכשנה לאחריו השתנו הוראות רשות החשמל בעניין ניתוק צרכנים מאספקת החשמל, וזאת גם לאחר מאבק עיקש שניהלה "ידיד" יחד עם ארגונים נוספים.

בטור השבוע נעסוק בזכויות צרכני החשמל שנקלעו למצב שאין באפשרותם לשלם את חשבון החשמל או שנותקו מסיבה זו אחרת מאספקת החשמל, כיצד ניתן להסדיר חוב שצבר ריביות, מתי מותר לנתק ומתי אסור.

 איך נקבעים תעריפי חברת החשמל?

חשוב להדגיש שחברת החשמל היא לא זאת שקובעת את מחירי החשמל, ואף לא את הנהלים לניתוק ממערכת החשמל או לגביית חובות. כל אלה נקבעים על ידי הרשות לשירותי החשמל, או כפי שהיא ידועה בשם העממי יותר – רשות החשמל.

לפי ספר אמות המידה של רשות החשמל, על הצרכן לשלם לספק השירות (חברת החשמל) בהתאם לתעריפי הרשות. אם סוג התעריף שונה, יש להודיע לצרכן לא יאוחר מ-15 יום לפני החלת התעריף החדש, תוך פירוט סוג התעריף וסיבת השינוי, וזאת בהודעה בכתב. יצוין, שגם אם צרכן לא צרך בפועל חשמל, יש תעריף קבוע שהוא מחויב בו. בנוסף, על הצרכן לשלם מע"מ. יודגש, שיש מקרים שבהם צרכן הודיע על בקשתו להתנתק ממערכת החשמל, אך הוא ממשיך להיות מחויב בתשלום קבוע, במקרה זה מדובר בגבייה לא-חוקית.

לפי ספר אמות המידה, ישלם הצרכן ריבית פיגורים והוצאות טיפול. שימו לב, אם מדובר בתשלום חשבון בגין שירות שבוצע – לא ניתן לכלול בחשבון הצריכה, אלא אם הסכים לכך הצרכן מראש.

 הודעה על חוב צריכה ביתי

על חברת החשמל ליידע את הצרכן בדבר החוב באמצעים שונים, בין היתר, באמצעות שליחת התראה ראשונה לצרכן בדואר, לאחר 10 ימים מהמועד האחרון לתשלום, שעליו מצוינת המילה "התראה" בשפות עברית, ערבית, רוסית ואמהרית. אחרי 58 יום מהמועד האחרון לתשלום החוב, תישלח לצרכן "התראה שנייה" ובה הצרכן יקבל מידע על הפעולות השונות שעשויות להתבצע לצורך גביית החוב. כמו כן, על ההתראה תצוין הפנייה לכתובת באתר אינטרנט של חברת החשמל שבה יופיע תרגום נוסח ההתראה בכל השפות האמורות, ובו תצוין גם האפשרות של הצרכן לפנות לתשלום החוב בהסדרי תשלום. חברת החשמל הרחיבה את אמצעי התשלום האפשריים וכן את אמצעי הקשר המתריעים על חובות חשמל שיכללו מסרונים, הודעות מפורטות והודעות קוליות עם אפשרות למענה אנושי להסדרת החוב.

 ניתוק חשמל – באילו תנאים?

אחרי 90 ימים לפחות מהמועד האחרון לתשלום החשבון הראשון, באפשרות חברת החשמל לנתק את אספקת החשמל לצרכן, להציע לו להתקין מונה תשלום מראש (מת"מ) או לבצע הקטנת זרם. כיום, אסור לחייב את הצרכן להתקין את המונה המיוחד, אך אנו ממליצים למי שדרך קבע מתקשה לעמוד בתשלום לבחון את האפשרות.

חשוב מאד להדגיש שאם לצרכן יש מת"מ, הרי שמכל סכום כסף שמוטען במונה המיוחד, אחוז ממנו, בדרך כלל לא יותר מ- 20%, ישמשו להחזר חובות העבר (ובלבד שלא יעלו על 50%). כך, למשל, אם יש חוב של 2,000 שקלים והמונה הוטען ב-200 שקלים, הרי שסכום של כ-40 שקלים ישמשו להפחתת החוב והיתרה לצריכה השוטפת.

חשוב לציין שחברת החשמל יכולה לחרוג מהמועדים הקבועים מכל סיבה שהיא, בתנאי שהחריגה היא לטובת הצרכן. אם חרגה חברת החשמל מהמועדים, יידחה בהתאמה גם המועד להפעלת אמצעי הגבייה כולל ניתוק חשמל.

מתי ניתן לנתק צרכן?

חשוב לציין, שבעקבות פעילות מאומצת של עמותת "ידיד" וארגונים חברתיים נוספים, חברת החשמל שינתה את מדיניותה בנושא ניתוקים. היא האריכה את משך הזמן לתשלום בטרם ניתוק, וכן קבעה שיופסקו ניתוקי החשמל לאוכלוסיות נרחבות, ובהם צרכנים שלהם מכשירי חשמל מצילי חיים בבתיהם ואספקת החשמל חיונית להם (כמו מכשירי הנשמה בשימוש ביתי), לצרכנים ניצולי שואה הזכאים לתעריף מופחת וכן לצרכנים המשלמים תעריף מופחת באמצעות מת"מ.

אם יבוצע ניתוק הוא יבוצע בין הימים ראשון וחמישי בלבד ולא בחגים או ערבי חגים. כמו כן, לא יבוצע ניתוק בעת אירוע חריג, בעת מזג אוויר קיצוני, בעת מצב חירום במשק החשמל או מצב חירום במדינה או בחלק ממנה כגון אירוע אסון המוני. בנוסף, על חברת החשמל להעמיד לצרכנים מוקד טלפוני שיאפשר הטענת קוד למת"מ לבקשתם בעת אירוע חריג, מצב חריג חד-פעמי מטעמים כלכליים או רפואיים, וכן במצבי חירום שפי שפורטו קודם.

הערה חשובה! במקרים שבהם חובות הצרכן גדלו והוא לא מראה סימנים של הגעה להסדר תשלומים ופריסת החוב לתשלומים, רשאית חברת החשמל (והיא אף עושה זאת) לפנות במקביל להליכי גבייה על פי חוק ההוצאה לפועל או פקודת המיסים – גבייה, באמצעות משרדי עורכי דין חיצוניים. במקרים שכאלה הסכומים שנדרש הצרכן לשלם גבוהים בעשרות אחוזים מהחוב המקורי ומומלץ להגיע להסדר לפני שהטיפול בחוב עובר לידי מערכת הגבייה.

 הסדרי חוב – איך?

צרכן שמתקשה לשלם את חובו יכול לבקש להגיע להסדר חוב, בהתחשב במצוקתו הכלכלית ולפי שיקול דעת חברת החשמל. הבקשות להסדרים יטופלו במוקד הטלפוני (103), אך בקשות חריגות שלא ניתן לטפל בהם באמצעות מוקד טלפוני יטופלו במשרדי קבלת הקהל בלבד, הפועלים בין השעות 7:30 ל-14:30. עמותת ידיד הגיעה לאחרונה לסיכום עם חברת חשמל, לפיו בתחילת הרבעון השני של שנת 2019 יפתחו משרדי החברה לקבלת קהל לפחות פעם אחת בשבוע בשעות אחר הצהריים.

 חשוב להדגיש: מי שאין ברשותו אמצעי תשלום כמו כרטיסי אשראי או צ’קים יכול לבקש ולקבל שוברי תשלום שאותם יוכל לשלם במזומן על פי ההסדר שאליו הגיע, בסניפי הבנקים או בבנק הדואר.

 בקשה לפריסת חוב – איך?

באפשרות כל צרכן לבקש בשעות קבלת הקהל כאמור בקשה לפריסת חוב או בפנייה בכתב, שעליה לכלול את:

  • נימוקי הבקשה.
  • מסמכים תומכים המעידים על מצבו הבריאותי והכלכלי.
  • אמצעי התשלום המוצע ומספר התשלומים המבוקש.
  • חשוב! בבקשה יש לציין אם הצרכן נמנה על צרכנים שאספקת חשמל חיונית להם, אם הם ניצולי שואה או צרכני תעריף מופחת.

 מועדים להגשה – את הבקשה יש להגיש בתוך 15 ימי עבודה מיום שליחת התזכורת הראשונה לחוב או בתוך 10 ימי עבודה מיום קבלת התזכורת השנייה. חשוב לציין, שלחברת החשמל יש שיקול דעת בנוגע למועדים אלה, אם מדובר בבקשה חריגה על פריסת כל החוב שנצבר.

 מועדים למענה – על חברת החשמל לשוב לצרכן תוך 21 יום לכל המאוחר. יצוין, שלא יינקטו נגד הצרכן אמצעי גבייה במהלך הטיפול בבקשה, אבל תחול ריבית פיגורים על החוב.

 הנחות בחשמל – מי זכאי?

לפי חוק משק החשמל והתקנות שנקבעו, יש 11 קבוצות שזכאיות לתשלום מופחת בחשבון החשמל בשיעור של 50% מהתעריף הביתי, בעד 400 הקוט"ש (קילוואט שעה) שנצרכו בחודש, וביניהן: צרכנים המתקיימים מהבטחת הכנסה או מהשלמת הכנסה, צרכנים שהם ניצולי שואה הזכאים לתגמול לפי החוק ולהשלמת הכנסה, צרכנים שמקבלים קצבת זקנה לנכה או קצבת זקנה עם תוספת לקצבת נכות בטרם גיל הפרישה, צרכנים הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור 105% ומעלה, צרכנים שלהם ילד נכה בנסיבות מסוימות, חיילים בודדים שזכאים להשתתפות בשכר דירה או לחיילים שמשרתים רחוק מאזור מגוריו, הורה עצמאי שלו 3 ילדים המתקיימים מקצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה או מקבלים מזונות מביטוח לאומי.

כדאי לזכור – המוסד לביטוח לאומי מעביר מידי חודש את רשימת תעודות הזהות של הזכאים להנחות לחברת חשמל כדי שזו תבצע הצלבה והתאמה מול מספרי הזהות של הצרכנים. במקרה ובו חשבון החשמל אינו רשום על הזכאי להנחה, חברת החשמל לא תדע על הזכאות ולא תוכל להעניק את ההנחה. מי שחושב שיתכן והוא זכאי להנחה בחשמל מוצע כי ידאג שחשבון החשמל שלו יועבר על שמו.

שימו לב, לעמותת "ידיד" הסדרים עם חברת חשמל בכל הנוגע לסיוע לאוכלוסיות מעוטות הכנסה והזדמנויות. אם קיבלתם התרעה לפני ניתוק אנא מהרו וצרו קשר עם מרכזי הזכויות שלנו כדי שנוכל לסייע לכם.

עו"ד מאיה דומן שפיטלניק היא עו"ד במחלקה המשפטית של עמותת "ידיד"

לפרטים וקבלת סיוע בטיפול חובות לחברת חשמל או בכל נושא צרכני אחר הנכם מוזמנים לפנות לקו החם של עמותת "ידיד" 1-700-500-313

Leave a Reply

Name *
Email *
Website