נעדרת מהעבודה בגלל מחלה? אלו הזכויות שחשוב שתכיר/י

בין אם מדובר בשפעת או במחלה קשה יותר, במספר ימים או בתקופה ארוכה, החוק בישראל מעניק הגנות שונות לעובד ולעובדת החולים – החל מהחזר חלק מהשכר על ימי המחלה, ובמרבית המקרים גם מפיטורים במהלכה. אז תוך כדי שאתם הולכים לרופא, לוקחים את התרופות, או נחים בבית עם תה חם, חשוב שתכירו את זכויותיכם.

חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976, נועד להבטיח תשלום שכר לעובד שנבצר ממנו לעבוד עקב מחלה. החוק מגדיר ‘מחלה’ כאי כושר זמני או קבוע לביצוע עבודה, הנובע על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאותי לקוי. חשוב לציין כי כל עובד שכיר זכאי לדמי מחלה על פי הקבוע בחוק.

אילו ימי מחלה מזכים בדמי מחלה?
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בעד יום המחלה הראשון העובד אינו זכאי לשכר. בעד יום המחלה השני והשלישי העובד זכאי למחצית השכר. בעד יום המחלה הרביעי ואילך העובד זכאי לשכר מלא. יודגש כי הכוונה היא לימי מחלה רצופים.

כמה ימי מחלה מגיעים לי?

1.5 ימי מחלה בגין כל חודש עבודה מלא, ולכל היותר 90 ימי מחלה במצטבר.

כיצד מחשבים את גובה דמי המחלה?

ככלל, דמי מחלה יהיו בסכום השווה לשכר שהעובד היה זכאי לקבל בתקופת הזכאות לדמי המחלה, אילו המשיך בעבודתו. רכיבי השכר שיובאו בחשבון בחישוב דמי מחלה הינם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.

האם דמי המחלה נחשבים לשכר?

החוק קובע כי דין דמי המחלה כדין שכר לכל דבר ועניין. מסיבה זו מנכים מדמי המחלה מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות לפנסיה וניכויים אחרים על פי חוק; ומסיבה זו תקופות המחלה מובאות בחשבון לצורך צבירת זכויות כגון חופשה, הבראה וכדומה.

אילו אישורים צריך להגיש למעסיק?

על עובד המבקש דמי מחלה בגין ימי היעדרותו להגיש למעסיק תעודת מחלה חתומה על ידי רופא, הכוללת את הפרטים הבאים: שם החולה ומספר זהותו; התקופה בה לא היה העובד מסוגל לעבוד עקב מחלתו וכן התקופה המשוערת בה לא יהיה מסוגל לעבוד; שם הרופא וכתובתו; תאריך הוצאת התעודה.

על עובד המבוטח בקופת חולים להגיש תעודת מחלה שניתנה על ידי קופת חולים או אושרה על ידה. במקרה שתעודת המחלה לא ניתנה על ידי קופת חולים או אושרה על ידה, יהיה המעסיק רשאי להעמיד את העובד לבדיקה רפואית ככל שהתעורר אצלו ספק בקשר לתוכן תעודת המחלה.

מהו המועד לתשלום דמי מחלה?

המועד לתשלום דמי מחלה הוא מועד תשלום השכר, וזאת בתנאי שתעודת המחלה הוגשה למעסיק לפחות שבעה ימים לפני מועד זה. ככל שתעודת המחלה הוגשה במועד מאוחר יותר – ישולמו דמי המחלה במועד הקרוב לתשלום השכר שלאחר הגשת תעודת המחלה.

האם ניתן לפדות ימי מחלה?

החוק אינו מאפשר לפדות ימי מחלה שלא נוצלו. על אף האמור יתכן שתהיו זכאים לכך מכוח מקור אחר כגון הסכם קיבוצי או הסכם אישי.

מתי עובד לא יהיה זכאי לדמי מחלה על פי החוק?

  • כאשר העובד עבד בתקופת מחלתו בשכר או בתמורה אחרת.
  • כאשר בתקופת המחלה העובד זכאי לתשלום מכוח חוק אחר בגין תקופת אי כושר לעבודה מטעמי בריאות (לדוגמא: כאשר העובד מקבל דמי פגיעה מהביטוח הלאומי עקב תאונת עבודה). על אף האמור לעיל יצוין כי דמי המחלה לא יישללו במקרה של זכאות לקצבת נכות, במקרה של זכאות לגמלה לביטוח נפגעי תאונות לפי פרק ו’ לחוק הביטוח הלאומי או במקרה של זכאות לפיצוי לפי פקודת הנזיקין.

האם ניתן לפטר עובד בתקופת מחלה?

אין לפטר עובד בתקופה בה הוא נעדר מעבודתו מפאת מחלה, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי החוק. מעסיק צריך לאפשר לעובדו למצות את ימי מחלתו במסגרת מכסת הימים שצבר עד לתקופה מקסימאלית של 90 ימי מחלה, בטרם הפיטורים.

הפסיקה לא קבעה מסמרות בשאלה האם ניתן לפטר עובד במהלך תקופת מחלה העולה על 90 יום שנצברה מכוח הסכם קיבוצי. בפועל, בוחנים בתי הדין לעבודה במקרים מסוג זה את נסיבות הפיטורים ואת תום ליבו של המעסיק.

על אף האמור לעיל יצוין כי איסור הפיטורים במהלך תקופת המחלה אינו חל במקרים הבאים:

  • כאשר המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בטרם נעדר העובד מהעבודה עקב מחלתו.
  • כאשר מקום העבודה פסק מלפעול, המעסיק הוכרז כפושט רגל, או שניתן נגדו צו פירוק.

האם ניתן להזמין עובד לשימוע לפני פיטורים במהלך מחלה?

הוראות החוק אינן דנות באיסור להזמין ולערוך שימוע לפני פיטורים במהלך תקופת מחלה. על פי פסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה, נראה שניתן להזמין עובד לשימוע במהלך תקופת מחלה, ולעיתים אף לערוך שימוע בתקופת מחלה, הכל בכפוף לתום הלב של המעסיק במקרה הנדון.

האם החוק גורע מזכויות מיטיבות לתשלום מחלה, המוקנות לי מכוח הסכם קיבוצי?

התשובה היא – ממש לא! החוק קובע הסדר מינימלי לתשלום דמי מחלה, אך אינו גורע מהסדרים מיטיבים המוקנים ממקורות אחרים כגון הסכם קיבוצי, הסכם אישי ואף נוהג.

המשמעות: התאגדתם – הרווחתם. במקומות עבודה רבים בהם העובדים מאוגדים וחל הסכם קיבוצי, ימי המחלה משולמים החל מהיום הראשון, מכסת ימי המחלה גדולה יותר מהקבוע בחוק ואין הגבלה על צבירת ימי מחלה. רוצים לברר אם אתם זכאים להסדר מחלה מיטיב? ניתן לעשות זאת באמצעות פניה ל"מוקד לכל עובד" של ההסתדרות הכללית החדשה בטלפון 2383*.

*

דניאל שחבר-שלום היא עורכת דין בלשכה המשפטית של ההסתדרות.

לעובדות ולעובדים בישראל יש כתובת לכל שאלה: 2383*
רוצים לדעת יותר על מה שמגיע לכם? התקשרו למוקד השירות והמידע בהסתדרות וקבלו מענה מהיר ומקצועי לשאלות על זכויות בעבודה

המידע לעיל הינו כללי בלבד, אין בו משום ייעוץ משפטי והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website