קבלת הודעה על שלילת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי? יש מה לעשות!

רבקה הגיעה לעמותת ידיד נסערת. היא קבלה הודעה מביטוח לאומי שקצבת השלמת ההכנסה, שהיא מקבלת מזה מספר שנים, אושרה לה בשל טעות של פקיד המוסד לביטוח לאומי ולכן תופסק, וכן שעליה להשיב את הסכומים העודפים ששולמו לה בשל הטעות. החזרת הסכומים העודפים תעשה באמצעות קיזוז מקצבאות עתידיות שאמורות להשתלם לה. רבקה נותרה אובדת עצות: לא ברור לה כיצד תוכל להסתדר ללא הקצבה שבוטלה, ומעבר לכך, לא ברור לה כיצד תוכל להחזיר את הסכומים שבהם כבר השתמשה.

ואכן איך מתמודדים עם ההחלטה? קצבאות הקיום כגון השלמת הכנסה והבטחת הכנסה מהוות רשת ביטחון אחרונה ומטרתם להבטיח הכנסה מינימלית למי שאין באפשרותו להתפרנס למחייתו. אז איך יכול אדם שהסתמך על הקצבה להתמודד הן עם שלילתה והן עם קיזוז עתידי של כספים שכבר השתמש בהם?

קודם כל, איך קורים מקרים כאלה?

החוק מאפשר לביטוח הלאומי לפעול במקרים בהם הוא סבור כי שילם למבוטח תשלום גמלאות ביתר, כלומר, במקרים בהם נעשית העברת כספים למבוטח שלא היו אמורים לעבור אליו, וזאת בשל טעות שנעשתה על ידי פקידי המוסד או שלא כדין, עקב מידע חסר, או שאינו מדויק, או שקרי. במקרים אלו הביטוח הלאומי יכול לפעול להחזרת הכספים ששולמו ביתר.

קיבלנו מכתב מהביטוח הלאומי ששולמו לנו גמלאות ביתר, מה עכשיו?

החוק מטפל באופן שונה במקרים שבהם מדובר בטעות של הביטוח הלאומי ובמקרים שבהם התשלום העודף נגרם בשל מידע כוזב שהגיע אליו.

במקרים שמדובר בטעות של פקידי המוסד ומקבל גמלת היתר נהג בתום לב – הסכומים ששולמו בטעות יקוזזו מתשלומים עתידיים, אם בבת אחת או בשיעורים, תוך התחשבות בנסיבות העניין ובמצבו של מקבל התשלום.

במקרים שמקבל גמלת היתר נהג שלא בתום לב – למוסד יש זכות לתבוע את המבוטח להחזיר את כל הגמלה ששולמה ביתר.

כיצד קובע הביטוח הלאומי שאדם נהג שלא בתום לב?

החוק מסמיך את המוסד לביטוח לאומי לחקור את תובעי הגמלאות בכל עניין הקשור לגמלה. ביטוח לאומי מפעיל מערך של חוקרי שטח שרשאים להיכנס לביתו של מבוטח בכל עת סבירה וכן מפעיל מערך חקירות בתוך סניפי המוסד אליהם מזמינים מבקשי ומקבלי גמלה. על נושא חשוב זה ועל זכויות מבוטחים בחקירות נרחיב בעתיד.

האם הביטוח הלאומי חייב לשמוע את המבוטח לפני שישלול את הקצבה?

לפי נהלי הביטוח הלאומי, יבוצע שימוע במקרים הבאים:

  • שלילה או הפחתה של גמלה בשל שימוש ברכב (בעלות על רכב או שימוש ברכב אינם שוללים זכאות לקצבה, ובתנאי שערכו של הרכב הוא עד 40,760  ש"ח. ישנם מצבים נוספים בהם רכב שערכו גבוה מהאמור אינו שולל את הקצבה)
  • שינוי במעמד אישי
  • שלילת תושבות סוציאלית (ניתוק התושבות מבחינה המוסד לביטוח לאומי לעניין הזכויות המוענקות על ידי המוסד לביטוח לאומי)
  • מסירת מידע מטעה (כגון, מידע שגוי לגבי גובה הכנסות מעבודה)
  • בטרם קבלת החלטה במקרים של נכה נזקק (מה שיאפשר לנפגעי עבודה עם נכות זמנית לקבל גמלה מלאה).

במקרים אלו קיימת למבוטח (מקבל הקצבה) הזכות לשימוע בתוך 45 ימים מהמועד בו קיבל את ההודעה. אם במשך 45 ימים לא תשלח תגובה ולא יועלו טענות נגד שלילת או הפחתת הקצבה, תשלום הקצבה יופסק או יופחת בהתאמה.

בנוסף כשמדובר בגמלאות קיום ובמקרים בהם מדובר בתשלום יתר שנוצר כתוצאה מטעות שנעשתה על ידי הביטוח הלאומי קיימת זכות לטיעון במשך 45 יום בטרם הפסקת גמלה. במקרים כאלה, הביטוח הלאומי צריך גם לבחון מיוזמתו האם המבוטח עומד בקריטריונים לביטול חוב. אנו נמליץ בכל מקרה לפנות לביטוח הלאומי, לקבל את הנימוקים מדוע נשללה הקצבה ולהגיש השגות בעניין.

האם יש הגבלה על הסכומים שמקזזים מקצבאות הקיום?

החוק קובע במפורש הגבלה על גובה הקיזוז. כך למשל, כשמדובר על קצבת מזונות וגמלאות קיום, כלומר: השלמת הכנסה, קצבת זקנה ושארים, הקיזוז יהיה מוגבל ל-10% מגובה הקצבה. כשמדובר על דמי אבטלה ודמי לידה, ניתן לקזז את כל הגמלה מלבד המינימום בגובה קצבת הבטחת הכנסה. מקצבת נכות מעבודה יקזזו 50% מהסכום.

ערערתי לביטוח הלאומי אך הוא החליט שלא לקבל את הערעור ולא לבטל את שלילת הקצבה. מה עושים?

כשמדובר על גמלאות קיום ומדובר בטעות של המוסד, המוסד אמור לשלוח הודעה למבוטח ולתת לו 45 ימים להגיב.

בין אם מדובר בטעות או גמלה שהועברה עקב מידע מוטעה, אנו נמליץ לפנות בכל מקרה לביטוח הלאומי ולקבל את כל המידע והנימוקים הנוגעים להחלטה, על מנת להבין מדוע נשללה הגמלה.

לאחר שהתקבלו הנימוקים מהמוסד ועדיין יש לנו השגות על ההחלטה שקיבל הביטוח הלאומי – כדאי לפנות בכתב אל הביטוח הלאומי ולהביע את ההסתייגויות שיש לנו על החלטתו. ההסתייגויות יכולות להיות הן לעניין שלילת הקצבה והן לעניין הקיזוז העתידי-החזר הסכומים ששולמו ביתר שאמור המוסד לנכות מתשלומים אחרים בעתיד.

במידה שעדיין ביטוח לאומי מחליט לשלול או לקזז, ניתן לפנות בתביעה לבית הדין לעבודה. לצורך כך, ניתן להיעזר באגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים, שמעניק ייצוג חינם ללא קריטריון כלכלי בנושאים שונים הקשורים לביטוח לאומי. קישור לאתר האגף לסיוע המשפטי. או לאחד ממרכזי הזכויות של עמותת "ידיד".

הוחלט על שלילה או קיזוז אך יש נסיבות מיוחדות? קיימת גם ועדה לביטול והפחתת חובות

גם אם נקבע שהשלילה או הקיזוז מוצדקים, ניתן לפנות לוועדה לביטול והפחתה של חובות, שהינה ועדה פנימית של  המוסד לביטוח לאומי, אשר תפקידה לשקול באילו מקרים ניתן לבטל או להפחית חובות. הוועדה נדרשת לשמוע את המבקש ולנמק את החלטתה, ואם לא פעלה כך ניתן לפנות לבית הדין לעבודה שיבחן האם החלטת הועדה סבירה. פרטים נוספים אודות הועדה לביטול והפחתת חובות, בטור קודם שלנו, כאן.

נסכם בקצרה:

גם אם קבלנו הודעה על שלילת קצבה וקיזוז מקצבאות בעתיד, יש מה לעשות:

  • לבקש נימוקים מהמוסד לביטוח לאומי
  • לפנות בכתב למוסד לביטוח לאומי ולהסביר מדוע השלילה אינה מוצדקת
  • לפנות לוועדה לביטול והפחתה של חובות ולהסביר את הנסיבות המיוחדות המונעות מאיתנו להשיב את הכספים
  • לפנות לבית הדין לעבודה  שיבחן מחדש את החלטת הביטוח הלאומי

——–

הכותבת הינה עו"ד במחלקה המשפטית של עמותת "ידיד"

לקבלת סיוע במקרים של שלילת קצבה או הפחתת הסכום המגיע או בכל נושא אחר ניתן לפנות אלינו באמצעות הקו החם 1-700-500-313

Leave a Reply

Name *
Email *
Website