תנאי המדינה לאל-על: הנפקה עד חמישי, המדינה תרכוש מניות ב-260 מיליון שקלים

מנכ"לית משרד האוצר העבירה לדירקטוריון אל על את פרטי המתווה להשתתפות המדינה בהנפקת מניות החברה. החברה תידרש לפרסם עד יום חמישי מכרז לכ-753 מיליון מניות לציבור, בסכום שלא יפחת מ-505.5 מיליון ש"ח, ו-67.1 אגורות למניה.

המדינה התחייבה לרכוש כ-393 מיליון מהמניות, בסכום של כ- 264.2 מיליון שקלים.  לאחר השלמת מתווה זה במלואו, תעמיד המדינה ערבות להלוואה שהחברה תקבל מגורם מממן בסכום של 250 מיליון דולר. כל זאת – בכפוף להחלטת ממשלה אותה יבקש שר האוצר להביא לאישור בשבוע הבא.

המדינה תתחייב למכור או להעביר את המניות שיוקצו לה בתוך 24 חודשים, ולא לעשות שימוש בזכויות ההצבעה המוקנות לה בגינן כל עוד היא מחזיקה בהן. עם זאת, היא תמשיך להיות בעלת כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות אלו כל עוד היא מחזיקה בהן. עם זאת, הבהירה המדינה כי אין בכך כדי לשנות מזכויותיה המוקנות לה מתוקף ‘מניית הזהב’ בה היא מחזיקה בחברה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

טרנר הבהירה במכתבה כי המדינה  תהיה רשאית למכור או להעביר את המניות שהוקצו לה, כולן או חלקן – בין בפעם אחת או בין במספר פעמים, לקונה אחד או למספר קונים – וזאת על פי שיקול דעתה המלא. עוד הבהירה כי במתווה האמור, לא יהיה כדי להחיל על החברה את נוהל רשות החברות הממשלתיות המכפיף את תגמול עובדי החברה לפיקוח הממונה על השכר באוצר.

היה והתמורה בפועל לחברה מההנפקה לציבור תהיה נמוכה מסכום ההנפקה לציבור, תרכוש המדינה אופציות של החברה שיוקצו לה בהנפקה נפרדת, או חלופה שתסוכם בין המדינה לחברה, כך שסך התמורה לחברה יעמוד על סכום ההנפקה לציבור.

עוד ציינה טרנר, כי לאחר פרסם דו"ח הצעת המדף לציבור, תיתן המדינה גם את הסכמתה לשחרור ייתרות קופת הפיצויים שהוקמה עם הפרטת החברה, המוערכות בכ-22 מיליון דולר.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website